EDITION 2, APRIL 2022
Janus Henderson Sovereign Debt Index

De Sovereign Debt Index is een langetermijnstudie naar trends in overheidsschulden over de hele wereld, de beleggingskansen die dit biedt en de risico's die dit met zich meebrengt. De studie meet de mate waarin de regeringen van de wereld zichzelf financieren met leningen en hoe betaalbaar en duurzaam die leningen zijn, en vergelijkt en contrasteert trends in de wereld.

GettyImages-184929847_Bank-of-England_2

De wereldwijde staatsschuld steeg met 7,8% tot $65,4 biljoen in 2021. De rentekosten in 2021 waren uitzonderlijk laag, waardoor de schuld gemakkelijk kon worden afgelost

De kosten voor het aflossen van schulden daalden tot een historisch dieptepunt van 1,01 biljoen dollar, een effectieve rente van slechts 1,6%

In 2022 zullen staatsschulden verder stijgen, tot een recordbedrag van 71,6 biljoen dollar; de rentekosten zullen daardoor aanzienlijk toenemen, wat een extra last voor de belastingbetaler betekent

April 2021

Belangrijkste conclusies

Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens afkomstig van Janus Henderson Investors per 31 december 2022.

Begrippenlijst

Staatsschuld Het totale bedrag van uitstaande leningen
Begrotingstekort van de overheid Het jaarlijkse tekort tussen uitgaven en belastingheffingen (als de belastingen de uitgaven overschrijden, hebben overheden een overschot aan budget)
Anticyclische overheidsuitgaven Wanneer de economie zwak is, geeft de overheid geld uit om de bedrijvigheid te ondersteunen. Wanneer de economie sterk is, kan de regering de uitgaven verminderen om de bedrijvigheid af te remmen en oververhitting te helpen voorkomen.
Fiscale consolidatie Wanneer een regering het begrotingstekort vermindert
Fiscaal overschot Als een regering meer belasting int dan ze uitgeeft aan diensten
Kwantitatieve versoepeling Centrale banken kopen obligaties en andere activa op in ruil voor nieuw gecreëerd geld als middel om de liquiditeit in de economie te vergroten en de rente te drukken. Het doel is de economische activiteit te ondersteunen.
Obligatie Een obligatie is een deel van een schuld. Door een obligatie te kopen, geven beleggers geld aan een lener, gewoonlijk voor een vaste termijn en tegen een vaste rentevoet. Obligaties kunnen op financiële markten worden gekocht en verkocht, en de waarde verandert in de loop der tijd door verschillende marktomstandigheden.
Lopende opbrengst De betaalde rente op een obligatie gedeeld door de huidige marktwaarde
Volatiliteit Snel, onvoorspelbaar, veranderlijk
Rendement tot de vervaldag De betaalde rente op een obligatie gedeeld door de huidige marktwaarde, rekening houdend met de kapitaalwinst of het kapitaalverlies dat zal optreden wanneer de obligatie vervalt en wordt terugbetaald.

Janus Henderson Sovereign Debt Index, Edition 2