De Markets in Financial Instruments Directive ('MiFID II')

EMT

Net zoals veel andere partijen in onze branche, heeft Janus Henderson ermee ingestemd het Europese MiFID Template (EMT) als formaat te hanteren om informatie over onze producten te verspreiden naar distributeurs.

We hebben Donnelley Financial Solutions (DFS) aangewezen om EMT´s voor al onze producten samen te stellen en te verstrekken en zijn op verzoek verkrijgbaar. Stuur daarvoor svp uw adres- of SFTP-gegevens naar PRIIPSMIFIDIISUPPORT@janushenderson.com.

Vragen of opmerkingen over de EMT van Janus Henderson kunt u sturen naar MiFIDFeedback@janushenderson.com. Dit zou, indien vereist, informatie omvatten over de beoordeling van de doelmarkt door een distributeur en alle informatie over verkopen buiten de doelmarkt.

Ook andere gegevensproviders/tussenpersonen met informatie over Janus Henderson-fondsen hebben de beschikking over EMT’s.

De EMT’s bevatten informatie waarvan wij redelijkerwijs mogen verwachten dat die nauwkeurig is. Janus Henderson kan er echter niet voor instaan dat de informatie in een EMT geschikt of voldoende is voor een bepaalde toepassing of een bepaald grondgebied.

EET

Janus Henderson gebruikt de European ESG Template ("EET") om ESG-informatie te communiceren aan distributeurs over onze producten die geregistreerd zijn voor verkoop in de Europese Unie, in overeenstemming met de leidraad voor de sector en het schema aanbevolen door FinDatEx

Stuur verzoeken voor Janus Henderson EET of eventuele vragen die daaruit voortkomen naar

Wij hebben de EET's opgesteld met gebruikmaking van informatie die wij redelijkerwijs accuraat achten. Janus Henderson kan er echter niet voor instaan dat de informatie in een EET geschikt of voldoende is voor een bepaalde toepassing of een bepaald grondgebied.

Beleid

Janus Henderson's 'best execution'-beleid beschrijft hoe Janus Henderson ernaar streeft het beste resultaat te behalen voor klanten bij het handelen in financiële instrumenten. Hierdoor begrijpen klanten welke prioriteiten wij stellen in de uitvoering binnen de verschillende beleggingscategorieën. Het geeft ook een overzicht van de tegenpartijen en locaties die Janus Henderson in staat stellen dit te bereiken.

Het Beleid inzake belangenconflicten van Janus Henderson licht toe hoe Janus Henderson belangenconflicten die klanten kunnen schaden, vaststelt en vermijdt, beperkt en/of openbaar maakt. Dit document biedt klanten inzicht in de bronnen van mogelijke conflicten en de controlemechanismen die wij gebruiken om ze te beheersen.

Goedkeuringsproces
Complexiteit

MiFID II vereist van beleggingsmaatschappijen die financiële instrumenten samenstellen voor de verkoop aan klanten dat zij een goedkeuringsproces hanteren, in stand houden en evalueren voor elk financieel instrument en alle belangrijke wijzigingen in bestaande financiële instrumenten voordat deze op de markt worden gebracht of verspreid naar klanten.

Ook zijn beleggingsmaatschappijen verplicht te beoordelen of het product klanten bereikt met behoeften, eigenschappen en doelstellingen waarvoor het product niet bedoeld was.

Het goedkeuringsproces voor Janus Henderson producten is hieronder weergegeven. Het definieert een duidelijke doelmarkt van eindklanten binnen de betreffende categorie van klanten voor elk financieel instrument en zorgt ervoor dat alle relevante risico's voor de gedefinieerde doelmarkt worden beoordeeld.

Binnen drie maanden na de lancering van een product wordt een evaluatieproces gestart. Daarna wordt een nieuw product ieder halfjaar beoordeeld om zeker te stellen dat de producten voldoen aan de behoeften van de klant en aan de toepasselijke regelgeving.

Complexiteit

Onder MiFID II worden alle beleggingsproducten geclassificeerd als 'niet-complex' of 'complex'. Deze classificering bepaalt de voorwaarden waaronder producten kunnen worden verspreid naar verschillende typen klanten.

Conform Artikel 25(4)(a) van de MiFID II Richtlijn worden alle Janus Henderson UCITS-fondsen automatisch geclassificeerd als niet-complex.

Wij hebben de toetsen beschreven in Artikel 57 van MiFID II uitgevoerd op onze niet-UCITS en AIF’s en ook de volgende producten voldoen aan alle criteria om te worden geclassificeerd als niet-complex.

  • NURS
  • PAIF
  • Investment Trusts

Prestatiescenario's

De Verordening over verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip's) vereist dat Janus Henderson op onze website toekomstgerichte prestatiescenario's publiceert, met verschillende mogelijke uitkomsten.

De vier scenario's zijn:

  • Gunstig
  • Gemiddeld
  • Ongunstig
  • Gespannen

De getoonde scenario's zijn een schatting van toekomstige prestaties op basis van bewijs uit het verleden over hoe de waarde van een belegging varieert, en zijn geen exacte indicator. Het rendement dat u ontvangt, is afhankelijk van hoe de markt presteert en hoe lang u in het product belegt.

U kunt de aandelenklasse die u wilt bekijken identificeren door te zoeken naar de ISIN-code of de aandelenklasse in het onderstaande bestand met prestatiescenario's.

Prestatiescenario's downloaden

U ziet verschillende berekeningseinddata van de scenario's; deze staan vermeld in de tabbladnamen van het bestand en in het veld 'Berekeningsdatum' in het formaat JJJJ-MM-DD.

Neem voor alle vragen contact op met priipsmifidsupport@janushenderson.com.

Veelgestelde vragen

De volgende MiFID II FAQ geeft antwoord op vragen over Janus Henderson's benadering van MiFID II-onderwerpen, waaronder kosten en lasten; beschikbaarheid van de Europese MiFID-template ("EMT"), prestatiescenario's en doelmarkt. De veelgestelde vragen worden regelmatig bijgewerkt, zodra er nieuwe vragen binnenkomen.

Achtergrond

De Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) is op 3 januari 2018 in werking getreden. Distributeurs en adviseurs die diensten verlenen die onder deze regelgeving vallen, zin verplicht om informatie te verstrekken over alle kosten en vergoedingen binnen de fondsen die ze aanbieden aan hun klanten.

Transactiekosten

MiFID EMT

Prestatiescenario's

Doelmarkt