Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Pan European Absolute Return Fund

ISIN
LU0892274704

NAV
EUR 12.79
As of 04/12/2023

1-daagse verandering
EUR -0.06 (-0.47%)
Per 04/12/2023

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een positief (absoluut) rendement te bieden, ongeacht de marktomstandigheden en over om het even welke periode van 12 maanden. Voor deze of enige andere periode is een positief rendement niet gegarandeerd, en vooral op kortere termijn kan het Fonds perioden van negatieve rendementen doormaken. Uw kapitaal loopt dan ook risico.
Rendementsdoel: Een rendement dat minimaal 1% per jaar hoger ligt dan de Euro Short Term Rate (€STR), na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 3 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in aandelen en maakt uitgebreid gebruik van derivaten (complexe financiële instrumenten) om zowel long- als shortposities te nemen in bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder in waarde zullen stijgen (longposities) of dalen (shortposities), wat betekent dat het Fonds van elk van beide scenario's kan profiteren.
Het Fonds zal een aanzienlijk deel van zijn vermogen in contanten en geldmarktinstrumenten houden als gevolg van participaties in derivaten en voor het geval de beleggingsbeheerder een defensieve positie wenst in te nemen. Omgekeerd kan het Fonds ook gebruik maken van 'hefboomwerking' (waarbij het Fonds een groter bedrag dan zijn werkelijke waarde kan beleggen) wanneer de beleggingsbeheerder meer vertrouwen in de beschikbare kansen heeft.
Doorgaans zal minstens twee derde van de blootstelling aan long- en shortposities (samengeteld) afkomstig zijn van beleggingen in bedrijven uit Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk) van om het even welke grootte en uit om het even sector. De bedrijven kunnen in deze regio gevestigd zijn of het grootste deel van hun activiteiten in deze regio uitvoeren. De rest van de long- en shortposities kan blootgesteld zijn aan bedrijven buiten deze regio.
Het Fonds kan beleggen in andere activa, zoals obligaties (waaronder converteerbare obligaties) en preferente aandelen. De beleggingsbeheerder kan ook gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar de Euro Short Term Rate (€STR), omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en de berekening van de prestatievergoeding (indien van toepassing). Voor aandelenklassen met valuta-afdekking wordt de rentevoet die overeenstemt met de betreffende valuta van de aandelenklasse gebruikt als basis voor de rendementsvergelijking en voor de berekening van de prestatievergoeding. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vri

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

PORTEFEUILLEBEHEER

Robert Schramm-Fuchs

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2005. Bij ons sinds 2014.

John Bennett

Directeur Europese aandelen | Portefeuilebeheerder

Actief in de sector sinds 1987. Bij ons sinds 2011.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 31/10/2023
H2 EUR (Net) Euro Short Term Rate Euro Short Term Rate + 1.00%
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
01/12/2006
H2 EUR (Net) -2.80 -1.70 1.08 1.47 3.04 2.57 3.59
Euro Short Term Rate 0.34 2.62 2.88 0.77 0.46 0.52 -0.93
Euro Short Term Rate + 1.00% - - - 1.33 0.79 0.69 -0.83
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 30/09/2023
H2 EUR (Net) Euro Short Term Rate
YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
H2 EUR (Net) 1.13 -3.74 8.18 5.89 10.34 -5.58 4.17 -1.99 2.63 6.66 20.41
Euro Short Term Rate 2.28 -0.01 -0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 1.80 9.97
Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar H2 EUR (Net) Index
2022 -3.74 -0.01
2021 8.18 -0.29
2020 5.89 0.00
2019 10.34 0.00
2018 -5.58 0.00
2017 4.17 0.00
2016 -1.99 0.01
2015 2.63 0.05
2014 6.66 1.80
2013 20.41 9.97
2012 4.85 9.09
2011 2.56 -2.93
2010 5.49 6.39
2009 34.71 9.37
2008 -25.14 -43.65
2007 0.59 2.70
2006 from 01/12/2006 3.90 4.56
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 5.00%
Jaarlijkse kosten 0.75%
Lopende kosten
(Per 30/06/2022)
1.28%
Performancevergoeding 20% of the 'Relevant Amount'
Hurdle rate Euro Short Term Rate (€STR) +1%

Portefeuille

Grootste belangen (Vanaf 31/10/2023)
% van fonds
TotalEnergies 3.88
ASML 3.83
Safran 3.80
Shell 3.78
UPM-Kymmene 3.77
BE Semiconductor Industries 3.66
ASM International 3.63
Compass Group 3.40
Argenx 3.28
Infineon Technologies 3.08

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als een middelgroot-lage, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 van 7; dat is een middelgroot-lage risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds koopt en verkoopt veel en zal dus hogere transactiekosten met zich meebrengen dan een fonds dat minder verhandelt. Deze transactiekosten komen boven op de lopende kosten van het Fonds.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.