Technologiesector en benchmarkwijzigingen – wat betekent dit voor beleggers?

22-11-2018

Downloaden

Nu MSCI eind november onderdelen van de technologiesector herclassificeert, bespreken Richard Clode, Alison Porter en Graeme Clark, portefeuillemanagers in het Janus Henderson Global Technology Team in het Verenigd Koninkrijk, waarom de nieuwe index niet geschikt is, wat de wijziging betekent voor beleggers en welke aanpassingen het team doet op benchmarkniveau.
 
Samenvatting:
 • De MSCI Information Technology (IT) Index zal eind november veranderen als gevolg van de GICS-herclassificatie van bepaalde technologieaandelen.
 • Het Global Technology Team van Janus Henderson in het Verenigd Koninkrijk denkt dat de nieuwe MSCI IT Index niet representatief is voor de technologiesector vanwege de uitsluiting van internetbedrijven.
 • Na klanten te hebben geraadpleegd, veranderen ze hun benchmark om deze meer representatief te maken voor de sectoren IT en communicatiediensten.
 • De beleggingsfilosofie en -benadering van de strategie – gebaseerd op een commitment voor actief high-convictionbeheer – veranderen niet.
  
Wat gaat er gebeuren?
De MSCI Global Industry Classification Standard (GICS) creëert een nieuwe sector communicatiediensten. Dit leidt tot de herclassificatie van veel internetbedrijven, waaronder Alphabet, Facebook en Tencent, die van de sector technologie naar communicatiediensten verhuizen. Gamesoftwarebedrijven gaan ook over naar deze nieuwe sector, en Alibaba en eBay voegen zich bij Amazon in consument cyclisch. 
   
Naar onze mening is de nieuwe MSCI ACWI IT Index niet meer geschikt voor benchmarkingdoeleinden. De index is niet representatief voor de technologiesector. Daarnaast zullen de bestaande problemen rondom concentratie verergerd worden. Apple maakt bijvoorbeeld 15% uit van de nieuwe index en Microsoft heeft een weging van 12%. Voor ICBE’s zoals die van ons is dit onwerkbaar met betrekking tot portefeuille-opbouw en het meten van de performance, aangezien het niet mogelijk is om de benchmark te repliceren. Dit komt omdat maximaal 10% van de portefeuille belegd mag zijn in één belang.
 
Hoe gaan wij hiermee om?
Na zowel intern als met klanten overlegd te hebben, verplaatsen we de benchmark van onze Global Technology-strategie naar een samengestelde MSCI All Countries World IT + Communication Services Index. We hebben een breed scala aan alternatieven overwogen, maar zijn van mening dat deze wijziging het beste resultaat oplevert voor klanten en een minimale impact heeft op de strategie en onze benadering.
 
Deze benchmarkwijziging zorgt ervoor dat het merendeel van de internetaandelen – een langdurige overweging en historische bron van alfa voor de strategie – deel blijven uitmaken van de kernbenchmark. Op deze manier kunnen we blijven beleggen in, en inzichten communiceren over, namen als Alphabet, Facebook en Tencent. 
 
Heeft dit invloed op de beleggingsstrategie van het team?
Ons beleggingsproces en onze filosofie zullen niet veranderen. De aandelen die we hebben zullen niet veranderen en onze benadering is nog steeds high conviction1 en relatief geconcentreerd2. Technologie blijft de kern van onze strategie. We hebben deze op maat gemaakte benchmark gecreëerd om de disruptie van deze benadering te minimaliseren.
 
We hebben GICS nooit gebruikt om ons beleggingsuniversum3 te definiëren of om ons te vertellen wat een technologiebedrijf is. Zo zijn Amazon en Netflix nooit geclassificeerd als technologiebedrijven, en ook niet opgenomen in de MSCI ACWI IT Index. Dat heeft ons er echter niet van weerhouden om in deze bedrijven te beleggen. We gaan door met het implementeren van ons bestaande beleggingsproces als weerspiegeling van onze actieve high-convictionmanagementstijl4 die zich bewust is van de index maar er niet door wordt beperkt.
 
Wat verandert er qua maatstaven? 
De enige veranderingen die beleggers kunnen verwachten, zijn dat tracking error* en active share* er iets hoger zullen uitzien met de nieuwe index. De onderliggende volatiliteit* en beta* zullen echter grotendeels gelijk zijn, aangezien onze aandelen niet zullen veranderen en de weging van die aandelen slechts kleine veranderingen zal ondergaan. Het risicoprofiel van de strategie en het onderliggende risicobewustzijn van het beleggingsproces zullen niet veranderen.  

Welke invloed heeft de wijziging op de performancevergoeding?
Het meten van de performance van het Janus Henderson Horizon Global Technology Fund (SICAV) en de ‘high-water mark’5 zijn momenteel gebaseerd op de MSCI ACWI IT Index.Gezien de performance van het fonds onder ander beheer en met een ander proces ten tijde van de internetbubbel (met de MSCI ACWI Index als benchmark), blijft het fonds ruim onder de ‘high-water mark’, de drempelwaarde voor de performancevergoeding, voor de meeste aandelenklassen. Met ingang van 1 december 2018, zien we af van die vergoeding, zelfs voor de aandelenklassen met een realistischere kans om een performancevergoeding te genereren. De nieuwe MSCI ACWI IT Index blijft de benchmark van het fonds in afwachting van goedkeuring door de autoriteiten om de benchmark te wijzigen en het prospectus van het fonds te actualiseren. Dit zou langer dan een jaar kunnen duren.Te zijner tijd worden aandeelhouders apart geïnformeerd hierover.
 
Wanneer vinden deze veranderingen plaats? 
MSCI zal deze GICS-herclassificaties eind november 2018 verwerken in de indexwegingen als onderdeel van de halfjaarlijkse herziening. Hoewel deze veranderingen onmiddellijk verwerkt worden door het team in de opbouw van de portefeuille, kan de goedkeuring van de autoriteiten om de benchmark van de performancevergoeding te wijzigen en het prospectus te actualiseren (inclusief de kennisgeving aan de aandeelhouders) nog tot begin 2020 op zich laten wachten. Alle informatie over de performance van het fonds wordt vergeleken met de bestaande benchmark tot deze wijziging plaatsvindt.
 
*Zie de begrippenlijst van Janus Henderson, link hieronder.

Begrippenlijst:
1 conviction: conviction staat voor het vertrouwen waarmee de fondsbeheerder belegt in een bepaald aandeel, land of een bepaalde sector en wordt normaal gesproken weerspiegeld in een aanzienlijke overweging of onderweging in het fonds. 
geconcentreerd: een geconcentreerd fonds heeft doorgaans minder aandelen – minder dan 50 belangen – in verhouding tot de omvang van het universum, en heeft mogelijk een zeer grote positie of een concentratie in bepaalde sectoren of landen.
3 beleggingsuniversum: een specifieke groep of categorie beleggingen die bepaalde kenmerken hebben. Beleggingsbeheerders specificeren doorgaans een aandelenuniversum dat een deel van de beleggingsparameters definieert voor een bepaald fonds.
4 actief beheer: een beleggingsbenadering waarbij een fondsbeheerder actief beslissingen neemt over welke beleggingen hij in portefeuille neemt en in welk aantal, vaak met als doel een specifieke index te overtreffen. Een dergelijke benadering vertrouwt op de vaardigheden van de fondsbeheerder. Het tegenovergestelde van passief beleggen.
high-water mark: de hoogste piek in waarde die een fonds heeft bereikt. De ‘high-water mark’ zorgt ervoor dat de fondsbeheerder geen grote bedragen krijgt uitgekeerd voor een slechte performance. Als de manager gedurende een periode geld verliest, moet hij het fonds boven de ‘high-water mark’ krijgen om een performancebonus te ontvangen. Dit zorgt er ook voor dat beleggers geen dubbele op performance gebaseerde vergoedingen betalen voor hetzelfde performanceniveau.
 

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Horizon Global Technology Fund

Het Janus Henderson Horizon Fund (het ""Fonds"") is een Luxemburgse SICAV die is opgericht op 30 mei 1985 en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Alle beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie kan worden aangevraagd bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de lokale kantoren van Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Verenigd Koninkrijk voor Britse, Zweedse en andere Scandinavische beleggers; Via Dante 14, I-20121 Milaan, Italië voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers. De documenten zijn tevens verkrijgbaar bij de volgende fondsvertegenwoordigers: de Oostenrijkse betaalagent Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen, Oostenrijk; de Franse betaalagent BNP Paribas Securities Services, 3, Rue d’Antin, F-75002 Parijs, Frankrijk; de Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Duitsland; de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België; de Spaanse vertegenwoordiger Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, E-28109 Madrid, Spanje; de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946 en de Zwitserse vertegenwoordiger BNP Paribas Securities Services, Parijs, filiaal Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Zwitserland, die tevens optreedt als Zwitserse betaalagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de Britse joint venture holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel. +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong.

Specifieke risico's

 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
 • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
 • ​De waarde van het Fonds kan dalen als het zijn posities concentreert in een sector die zwaar getroffen wordt door een ongunstige gebeurtenis.
 • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 6

Deel

Attentie