Technologie: een dieper niveau ontwrichting in 2019?

27-11-2018

Downloaden

De handelsperikelen tussen de US en China zijn symptomatisch voor een onderliggende conflict waarvan technologie aan de basis ligt, zeggen Richard Clode, Alison Porter en Graeme Clark, portefeuillemanagers in het Global Technology Team. De route naar een ontknoping en de richting van de yieldcurve zullen in 2019 bepalend zijn voor wereldwijde technologieaandelen.


Wat zijn de belangrijkste thema's voor de markten in 2019?

De voordelen van de Amerikaanse belastinghervormingen waren een belangrijk punt in 2018. Maar nu de tussentijdse verkiezingen achter de rug zijn, zal het verdeelde Congres een stoorzender zijn voor de binnenlandse agenda van Trump. Daarom moeten de markten zich gaan richten op tekenen van een dreigende wereldwijde recessie, de ontwikkeling van de yieldcurve en geopolitiek.

De markten richten zich nu vooral op het escalerende handelsconflict, maar in onze ogen is dat slechts een symptoom van een dieperliggend probleem. Wij denken namelijk dat de toenemende spanningen tussen de twee wereldmachten van nu – de US en China – algemener zijn en dat technologie en de controle over intellectueel eigendom aan de basis liggen. Nu we een omslagpunt bereiken op het gebied van kunstmatige intelligentie, raken technologie en nationale veiligheid steeds nauwer met elkaar verbonden. In onze ogen is de drang van Trump om het Amerikaanse intellectuele eigendom op het gebied van technologie te beschermen een belangrijke pijler van zijn huidige beleid. Dit is niet alleen zichtbaar in de importheffingen, maar ook in de strengere controle op de export en verplaatsing van dit intellectuele eigendom. Aan de andere kant is de ontwikkeling van de binnenlandse technologie-industrie – om precies dezelfde reden – een belangrijk deel van de Chinese doelstellingen voor 2025. Daarom denken we dat een oplossing voor de huidige spanningen op de korte termijn niet waarschijnlijk is. Dat levert risico op als de spanningen escaleren, vooral voor een industrie als technologie met een wereldwijde toeleveringsketen, hoewel die nu wel veel flexibeler is dan in het verleden.

De ‘doorbraak’ van de rente op Amerikaanse Treasureis in september 2018 – toen de 10-jaarsrente het hoogste punt in zeven jaar bereikte nadat die het grootste deel van het jaar in een bandbreedte had bewogen – zette eindelijk druk op aandelen met een hoge duration en een extreme waardering. Daarbij gaat het vooral om enkele technologienamen die het grootste deel van het jaar goed presteerden, omdat ze meer afgeschermd waren van de toenemende handelsspanningen. We bevinden ons nu in een impasse, want deze aandelen hebben ondanks de verkoopgolf nog steeds een zeer hoge waardering. De langverwachte rotatie van groei naar waarde moet nog goed van de grond komen, gezien de druk van de cyclische handelsperikelen en vertraging in China. De richting van de doorbraak uit deze impasse is bepalend voor de richting van de markten in 2019 en wordt gedreven door de ontwikkeling van de yieldcurve en de impact van Chinese stimuleringsmaatregelen vanaf eind 2018.


Waar ziet u de grootste kansen en risico’s binnen uw beleggingscategorie?

Tegenwoordig is meer dan de helft van de wereld altijd en overal online en bereikbaar via smartphones en in staat om digitaal te betalen. Daarnaast biedt cloudinfrastructuur bedrijven de mogelijkheid om hun schaal sneller en goedkoper te vergroten dan ooit tevoren. Verder zorgt kunstmatige intelligentie voor de volgende golf van ontwrichting. Daarom zal de technologiesector een groter deel van de wereldeconomie voor zijn rekening gaan nemen. In 2019 zal de verwachting dat technologie nieuwe industrieën kan ontwrichten weer bevestigd worden. Bijvoorbeeld door de lancering van een commerciële taxidienst met zelfrijdende auto’s door Waymo in de US. Of door de mogelijke beursgang van de hoogst gewaardeerde particuliere ‘eenhoorn’, Ant Financial. Het bedrijf kreeg deze titel, omdat het de financiële dienstverlening in China al sterk heeft ontwricht. Daarnaast zien we al een eerste golf van investeringen in 5G, die in 2019 alleen maar zal toenemen omdat de infrastructuur voor het Internet of Things (IoT) zich de komende decennia zal ontwikkelen. We blijven onze klanten voorzien van exposure naar deze opwindende groeithema’s, maar wel op basis van onze eigen en unieke beleggingsfilosofie voor het ‘navigeren in de hypecyclus’. Waarderingsdiscipline en risicobewustzijn spelen daarbij een belangrijke rol om de volatiliteit van het rendement te beperken. Nu de rente eindelijk normaliseert na bijna tien jaar van kwantitatieve verruiming, zal onze waarderingsdiscipline de komende tijd nog belangrijker zijn.

De seculiere groeitrends van technologie zijn met 2019 voor de deur nog intact of versnellen zelfs, maar in andere gebieden zien we een natuurlijke matiging. In 2018 lagen de kapitaaluitgaven aan de ‘hyperscale cloud’ buitengewoon hoog. Wij denken dat de markt dit in 2019 moet verwerken, ook al blijft de toepassing van de cloud sterk. Door de meewind van de Amerikaanse belastinghervormingen gaven bedrijven voor het eerst in tien jaar weer veel geld uit aan IT. De meer volwassen segmenten van de technologiesector, zoals pc's, servers en netwerken, profiteerden daarvan. We verwachten dat dit effect in de loop van 2019 geleidelijk afneemt. De regelgeving blijft een tegenwind voor de technologiesector, maar de invoering van de AVG door de EU in mei 2018 verschaft een veel duidelijker raamwerk om het regelgevingsrisico te beoordelen, waardoor het in onze ogen beheersbaarder is.


Hoe heeft 2018 uw benadering of vooruitzichten voor 2019 veranderd?

2018 was een jaar waarin de verschillen in performance tussen groeiaandelen en waardeaandelen zijn toegenomen, zelfs in de technologiesector. Dit heeft geleid tot het grootste verschil tussen deze twee stijlen in meer dan een decennium. Vanwege goedkoop geld en toenemende cyclische zorgen, met de vertraging van China en de escalerende handelsspanningen, zochten beleggers hun heil in een steeds kleinere groep bedrijven, vooral op het binnenland gerichte groeibedrijven uit de US in de segmenten software en internet. Naar de waardering van deze bedrijven werd eigenlijk niet gekeken. De doorbraak van de rente op Amerikaanse Treasuries in september was ervoor nodig om beleggers er eindelijk aan te herinneren dat sommige van deze waarderingen te extreem waren. Onze waarderingsdiscipline heeft ons ervan weerhouden om enkele van deze namen te kopen, ook al hebben we nog steeds veel hoger gewaardeerde technologienamen in ons bezit. De eerste drie kwartalen van 2018 leidde dit tot enige pijn voor onze relatieve performance, maar de massale verkoop van deze namen met een extreme waardering in oktober rechtvaardigde onze waarderingsdiscipline. Sterker nog, hierdoor zijn we alleen maar vastberadener om ons in 2019 niet te laten verleiden door de kleine groep van overhypte technologieaandelen.Welke thema's kunnen de markt mogelijk van richting doen veranderen in 2019? Download onze infographic voor meer informatieBegrippenlijst:

Extreme waardering: een aandeel dat zeer duur geprijsd is vergeleken met andere bedrijven.

Groeibeleggen: een beleggingsbenadering als een belegger ervan overtuigd is dat een bedrijf een sterk groeipotentieel heeft en de bedrijfswinst waarschijnlijk bovengemiddeld snel zal groeien vergeleken met de rest van de markt.

Waarde: waardebeleggers richten zich op bedrijven die ondergewaardeerd zijn door de markt en waarvan ze verwachten dat de aandelenkoers stijgt.

Duration: de mate waarin een vastrentend effect gevoelig is voor een wijziging in de rente, gemeten naar het gewogen gemiddelde van alle resterende cashflows van het effect. Dit wordt uitgedrukt in een aantal jaren. Hoe hoger de duration, des te groter de gevoeligheid voor een rentewijziging.

Cyclisch bedrijf: een bedrijf dat cyclische consumentenproducten verkoopt, zoals auto's. De koers van aandelen en obligaties die zijn uitgegeven door cyclische bedrijven wordt doorgaans sterk beïnvloed door ups en downs van de algemene conjunctuur.

Yieldcurve: een grafiek die de rente op obligaties van vergelijkbare kwaliteit afzet tegen hun looptijd. Een yieldcurve kan marktverwachtingen signaleren over de economische richting van een land.

Beursgang: wanneer aandelen van een bedrijf voor het eerst worden aangeboden op de beurs.

Eenhoorn: een eenhoorn is een particuliere start-up met een waarde van meer dan USD 1 miljard.

Kwantitatieve verruiming: onconventioneel monetair beleid dat centrale banken gebruikten om de economie te stimuleren door de totale hoeveelheid geld in een bankensysteem te verhogen.

Kapitaaluitgaven: uitgaven aan vaste activa zoals gebouwen, machines, apparatuur en voertuigen om de capaciteit of efficiëntie van een bedrijf te vergroten.

AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming zijn regels voor gegevensbescherming die de EU heeft ingevoerd om de privacy van personen te beschermen.

Goedkoop geld: een omgeving met lage rentes en een overvloedige geldvoorraad om van banken te lenen.
Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Horizon Global Technology Fund

Het Janus Henderson Horizon Fund (het ""Fonds"") is een Luxemburgse SICAV die is opgericht op 30 mei 1985 en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Alle beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie kan worden aangevraagd bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de lokale kantoren van Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Verenigd Koninkrijk voor Britse, Zweedse en andere Scandinavische beleggers; Via Dante 14, I-20121 Milaan, Italië voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers. De documenten zijn tevens verkrijgbaar bij de volgende fondsvertegenwoordigers: de Oostenrijkse betaalagent Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen, Oostenrijk; de Franse betaalagent BNP Paribas Securities Services, 3, Rue d’Antin, F-75002 Parijs, Frankrijk; de Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Duitsland; de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België; de Spaanse vertegenwoordiger Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, E-28109 Madrid, Spanje; de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946 en de Zwitserse vertegenwoordiger BNP Paribas Securities Services, Parijs, filiaal Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Zwitserland, die tevens optreedt als Zwitserse betaalagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de Britse joint venture holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel. +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong.

Specifieke risico's

  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​De waarde van het Fonds kan dalen als het zijn posities concentreert in een sector die zwaar getroffen wordt door een ongunstige gebeurtenis.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 6

Deel

Attentie