Voor individuele beleggers in Nederland

Absolute Return Fund

Een aandelenfonds dat is ontworpen om een positief (‘absoluut’) rendement te behalen in alle marktomstandigheden met een lagere volatiliteit dan de aandelenmarkt

ISIN
LU0995139341

NAV
USD 6.57
As of 20/05/2022

1-Day Change
USD 0.02 (0.24%)
As of 20/05/2022

Morningstar Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating				Bronze

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een positief (absoluut) rendement te behalen, ongeacht de marktomstandigheden en over om het even welke periode van 12 maanden. Voor deze of een andere periode is een positief rendement niet gegarandeerd, en vooral op kortere termijn kan het Fonds perioden van negatieve rendementen doormaken. Uw kapitaal loopt dan ook risico.
Rendementsdoel: Een rendement dat hoger ligt dan de basisrente van de Bank of England, na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 3 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in aandelen en maakt uitgebreid gebruik van derivaten (complexe financiële instrumenten) om zowel long- als shortposities te nemen in bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder in waarde zullen stijgen (longposities) of dalen (shortposities), wat betekent dat het Fonds van elk van beide scenario's kan profiteren.
Het Fonds zal een aanzienlijk deel van zijn vermogen in contanten en geldmarktinstrumenten houden als gevolg van participaties in derivaten en voor het geval de beleggingsbeheerder een defensieve positie wenst in te nemen. Omgekeerd kan het Fonds ook gebruik maken van 'hefboomwerking' (waarbij het Fonds een groter bedrag dan zijn werkelijke waarde kan beleggen) wanneer de beleggingsbeheerder meer vertrouwen in de beschikbare kansen heeft.
Doorgaans zal minstens 60% van de blootstelling aan long- en shortposities (samengeteld) afkomstig zijn van beleggingen in bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. Deze bedrijven kunnen opgericht zijn in het Verenigd Koninkrijk of daar hun zetel hebben, aanzienlijke inkomsten in het Verenigd Koninkrijk genereren of zijn genoteerd aan de beurs van Londen. In totaal kan tot 40% van de long- en shortposities blootgesteld zijn aan bedrijven die niet uit het Verenigd Koninkrijk komen.
De beleggingsbeheerder kan ook gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de basisrente van de Bank of England, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). Voor aandelenklassen met valuta-afdekking wordt de rentevoet van de centrale bank die overeenstemt met de betreffende valuta van de aandelenklasse gebruikt als basis voor de rendementsvergelijking en voor de berekening van de prestatievergoeding. De beleggingsbeheerde

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

Over dit fonds

 • Richt zich op een absoluut rendement ongeacht de richting van de markt met een zorgvuldig gemonitorde exposure naar de aandelenmarkt
 • Een ervaren team met een beproefde benadering door middel van marktcycli; ondersteund door het bredere pan-Europese aandelenteam
 • Het fonds streeft ernaar de algemene risico-rendementskenmerken van een gebalanceerde portefeuille te verbeteren, met een belangrijke focus op het behoud van kapitaal
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

Ben Wallace

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1997. Joined Firm in 2011.

Luke Newman

Portfolio Manager

Industrie sinds 2000. Joined Firm in 2011.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 30/04/2022
H2 HUSD (Net) US Federal Funds Rate
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
31/10/2013
H2 HUSD (Net) 0.82 -1.09 -0.02 3.07 2.54 - 3.43
US Federal Funds Rate 0.03 0.06 0.11 0.60 0.99 - 0.68
Rendement over kalenderjaar (%)
Per 31/12/2021
H2 HUSD (Net) US Federal Funds Rate
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Prestatie aanvang
31/10/2013
H2 HUSD (Net) -1.89 4.22 3.05 5.89 -1.38 4.26 2.02 7.09 4.46 - - 0.93
US Federal Funds Rate 0.03 0.08 0.38 2.03 1.72 0.94 0.37 0.13 0.08 - - 0.01
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.90%
Ongoing Charge
(Per 30/09/2021)
1.03%
Performance Fee 20% (relative to the hurdle rate and high water mark)
Hurdle Rate US Federal Funds Rate

Portefeuille

Grootste belangen (As of 30/04/2022)
% van fonds
CRH 1.84
Vonovia 1.45
Land Securities Group 1.40
Westrock 1.23
Aviva 1.23
Allianz 1.20
Trian Investors 1 Ltd GBP 1.08
Legal & General Group 1.04
Taylor Wimpey 1.00
Balfour Beatty 0.99

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds koopt en verkoopt veel en zal dus hogere transactiekosten met zich meebrengen dan een fonds dat minder verhandelt. Deze transactiekosten komen boven op de lopende kosten van het Fonds.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Henderson Management SA kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.