Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website Horizon Biotechnology Fund - Janus Henderson Investors
Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Biotechnology Fund

Een wereldwijde aandelenstrategie met een geïntegreerde benadering van duurzame en verantwoorde beleggingen (SRI)

ISIN
LU1897414485

NAV
USD 24.88
As of 17/06/2024

1-daagse verandering
USD -0.10 (-0.40%)
Per 17/06/2024

Totale Morningstar Rating

As of 31/05/2024

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 2% hoger ligt dan de NASDAQ Biotechnology Total Return Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven in om het even welk land die biotechnologiebedrijven zijn of gerelateerd zijn aan de biotechnologiesector van elke grootte, inclusief kleinere bedrijven.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in obligaties (inclusief converteerbare obligaties), preferente aandelen, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de NASDAQ Biotechnology Total Return Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). De Beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

OVER DIT FONDS

Ervaren en gespecialiseerd investeringsteam: Toegewijde biotechnologiespecialisten met een brede wetenschappelijke achtergrond en een onderscheidende staat van dienst in het investeren in aandelen van biotechnologie. Dit zeer gespecialiseerde team wordt ondersteund door het grotere gezondheidszorgteam van Janus Henderson met meer dan een eeuw gecombineerde ervaring met beleggen in de gezondheidszorg.

Gedifferentieerd Fundamenteel Onderzoek: Ernaar streven de wetenschap en het bedrijfsleven te begrijpen om kansen te signaleren en de klinische en commerciële risico's te beperken die inherent zijn aan de sector.

Gedisciplineerd beleggingsproces: Uitgebalanceerd over biotechnologiebedrijven in de ontwikkelingsfase, vroege commerciële en winstgevende bedrijven en aangevuld met een gedifferentieerd Value at Risk-kader dat is ontworpen om de volatiliteit te beperken die gepaard gaat met de ontwikkeling van geneesmiddelen.

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

TOP HOLDINGS

Top holdings can be found in the factsheet of the fund.

PORTEFEUILLEBEHEER

Andy Acker, CFA

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1996. Bij ons sinds 1999.

Daniel Lyons, Ph.D., CFA

Portefeuillebeheerder | Onderszoeksanalist

Actief in de sector sinds 2000. Bij ons sinds 2000.

Agustin Mohedas, Ph.D.

Portefeuillebeheerder | Onderszoeksanalist

Actief in de sector sinds 2014.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 31/05/2024
H2 USD (Net) NASDAQ Biotechnology Total Return
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
10/12/2018
H2 USD (Net) 4.37 7.04 20.38 7.93 18.55 - 17.65
NASDAQ Biotechnology Total Return 5.89 1.07 8.95 -1.83 7.78 - 6.34
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
10/12/2018
H2 USD (Gross) - 21.84 - 20.92
NASDAQ Biotechnology Total Return + 2.00% - 9.93 - 8.47
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 31/03/2024
H2 USD (Net) NASDAQ Biotechnology Total Return
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 Prestatie aanvang
10/12/2018
H2 USD (Net) 7.21 22.59 -3.13 -5.71 62.48 35.14 -7.50
NASDAQ Biotechnology Total Return 1.58 4.59 -10.12 0.02 26.42 25.11 -6.85
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 5.00%
Jaarlijkse kosten 0.75%
Lopende kosten
(Per 30-06-2023)
1.27%
Performancevergoeding 20% of the 'Relevant Amount'
Hurdle rate NASDAQ Biotechnology Total Return Index

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 van 7; dat is een middelgroot-hoge risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.