Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Euro Corporate Bond Fund

Voor beleggers die op zoek zijn naar hoogwaardige Europese creditexposure en een kans op een totaalrendement dat de benchmark overtreft

ISIN
LU0451950314

NAV
EUR 167.51
As of 01/12/2021

1-Day Change
EUR 0.08 (0.05%)
As of 01/12/2021

Morningstar Rating

Morningstar Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating				Bronze

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,5% hoger ligt dan de iBOXX Euro Corporates Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn vermogen in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en andere soorten obligaties van beleggingskwaliteit die in euro's luiden. Het Fonds kan tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in voorwaardelijke converteerbare obligaties (CoCo's) en/of door in activa gedekte en door hypotheek gedekte effecten.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in andere soorten obligaties van om het even welke emittent, en in contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de iBOXX Euro Corporates Index, die in ruime mate representatief is voor de obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Belegt voornamelijk in investment grade-bedrijfsobligaties die luiden in euro’s.
 • Een zorgvuldige aandelenanalyse zorgt ervoor dat posities een weerspiegeling zijn van overtuiging en kans, en niet van benchmarkwegingen
 • Een solide aandelenanalyse gecombineerd met een top-down macro-economische analyse, spreiding en risicobeheer
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
De Lipper Fund Awards zijn uitsluitend gebaseerd op aandelen in EUR van het Horizon Euro Corporate Bond Fund Klasse A2. De beschikbaarheid van deze aandelenklasse kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn. Prestatiegegevens staan vermeld in de desbetreffende EBI, vergoedingen en kosten kunnen afwijken en meer informatie vindt u in het prospectus van het fonds en de EBI. Wij raden u dringend aan deze documenten door te nemen voordat u een belegging doet. Neem voor overige vragen contact op met uw plaatselijke verkoopmedewerker.

PORTEFEUILLEBEHEER

Tim Winstone, CFA

Portfolio Manager

Industrie sinds 2003. Joined Firm in 2015.

Tom Ross, CFA

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 2002. Joined Firm in 2002.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/09/2021
A2 EUR (Net) iBoxx Euro Corporates
  
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A2 EUR (Net) 1.78 0.80 5.93 -0.04 0.73
iBoxx Euro Corporates 1.57 0.23 6.15 -0.03 0.47
 
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A2 EUR (Gross) 2.98 1.99 7.17 1.11 1.92
iBoxx Euro Corporates + 1.50% 3.09 1.74 7.76 1.46 1.97
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/10/2021
A2 EUR (Net) iBoxx Euro Corporates
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
18/12/2009
A2 EUR (Net) -0.85 -1.60 0.17 2.58 1.83 3.83 4.42
iBoxx Euro Corporates -0.72 -1.12 0.04 2.42 1.66 3.56 3.53
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Since Inception
18/12/2009
A2 EUR (Gross) - 3.02 5.12 5.80
iBoxx Euro Corporates + 1.50% - 3.18 5.11 5.08
CALENDAR YEAR RETURNS (%)
A2 EUR (Net) iBoxx Euro Corporates
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Net) 4.15 2.78 -1.47 6.38 3.84
iBoxx Euro Corporates 4.73 2.38 -1.30 6.29 2.73
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Gross) 5.39 3.98 -0.35 7.64 5.05
iBoxx Euro Corporates + 1.50% 6.29 3.90 0.20 7.88 4.28
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.75%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2021)
1.18%

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting