Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 2,5% hoger ligt dan de S&P Global Natural Resources Accumulation Index NR, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde effecten van bedrijven waarvan de inkomsten voor het grootste deel afkomstig zijn uit de mijnbouw-, energie- en landbouwsectoren, in welk land dan ook.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de S&P Global Natural Resources Accumulation Index NR, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

Over dit fonds

  • Belegt in mijnbouw-, energie- en landbouwbedrijven die zullen profiteren van de aanhoudende vraag naar natuurlijke hulpbronnen
  • Flexibiliteit om te investeren in de hele toeleveringsketen, daarbij gebruikmakend van prijsverschuivingen tussen stroomopwaartse en stroomafwaartse sectoren en tussen bedrijfstakken
  • Een zeer ervaren team van specialisten gebruikt hun expertise om ‘sweet spots’ te identificeren voorafgaand aan de koersstijging
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.