Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is inkomsten en kapitaalgroei te bieden, hoger dan het rendement op contanten, over een voortschrijdende periode van 3 jaar.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2,5% hoger ligt dan de kortetermijnrente in euro, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief hoogrentende obligaties/obligaties onder beleggingskwaliteit en noodlijdende schulden, van overheden, bedrijven of om het even welk ander type emittent uit om het even welk land. Het Fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in door activa gedekte en door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), waarvan tot 10% in hoogrentende effecten (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit, dus gelijk aan BB+ of lager). Het Fonds kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in Chinese binnenlandse obligaties die via Bond Connect worden verhandeld.
Indien er wordt belegd in activa in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds, zal het Fonds trachten deze activa terug af te dekken naar de basisvaluta om het risico van wisselkoersveranderingen te elimineren.
Het Fonds kan uitgebreid gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's), leningen, contanten en geldmarktinstrumenten.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de kortetermijnrente in euro, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om beleggingen voor het Fonds te kiezen en is niet gebonden aan een benchmark.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

  • Een benchmarkonafhankelijk obligatiefonds dat zich richt op een positief totaalrendement door middel van een risicobeheerde benadering
  • Een gedisciplineerde benadering voor risicobudgettering om rendement te behalen uit gespreide bronnen met behoud van matige volatiliteit
  • Belegt in een breed scala vastrentende waarden en derivaten, waaronder staats- en bedrijfsobligaties, gedekt schuldpapier en asset-backed securities
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.