Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Total Return Bond Fund

Een ‘go-anywhere’-obligatiefonds voor een veranderende wereld

ISIN
LU0756065164

NAV
EUR 116.94
As of 26/11/2021

1-Day Change
EUR -0.14 (-0.12%)
As of 26/11/2021

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is inkomsten en kapitaalgroei te bieden, hoger dan het rendement op contanten, over een voortschrijdende periode van 3 jaar.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2,5% hoger ligt dan de kortetermijnrente in euro, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief hoogrentende obligaties/obligaties onder beleggingskwaliteit en noodlijdende schulden, van overheden, bedrijven of om het even welk ander type emittent uit omhet evenwelk land. Het Fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in door activa gedekte en door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), waarvan tot 10% in hoogrentende effecten (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit, dus gelijk aan BB+ of lager). Het Fonds kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in Chinese binnenlandse obligaties die via Bond Connect worden verhandeld. Indien er wordt belegd in activa in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds, zal het Fonds trachten deze activa terug af te dekken naar de basisvaluta om het risico van wisselkoersveranderingen te elimineren.
Het Fonds kan uitgebreid gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's), perpetuele obligaties, contanten en geldmarktinstrumenten.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de kortetermijnrente in euro, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds. Voor aandelenklassen met valuta-afdekkingwordtde rentevoet die overeenstemt met de betreffende valuta van de aandelenklasse gebruikt als basis voor de rendementsvergelijking. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om beleggingen voor het Fonds te kiezen en is niet gebonden aan een benchmark.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Een benchmarkonafhankelijk obligatiefonds dat zich richt op een positief totaalrendement door middel van een risicobeheerde benadering
 • Een gedisciplineerde benadering voor risicobudgettering om rendement te behalen uit gespreide bronnen met behoud van matige volatiliteit
 • Belegt in een breed scala vastrentende waarden en derivaten, waaronder staats- en bedrijfsobligaties, gedekt schuldpapier en asset-backed securities
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Andrew Mulliner, CFA

Hoofd wereldwijde totaalstrategieën | Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 2006. Joined Firm in 2007.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/09/2021
A2 EUR (Net) Euro Short-Term Rate
  
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A2 EUR (Net) 1.87 3.20 4.33 -3.18 1.16
Euro Short-Term Rate -0.57 -0.55 -0.36 -0.35 -0.34
 
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A2 EUR (Gross) 3.08 4.45 5.55 -2.05 2.36
Euro Short-Term Rate + 2.50% 1.91 1.94 2.14 2.14 2.14
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/10/2021
A2 EUR (Net) Euro Short-Term Rate
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
09/05/2012
A2 EUR (Net) -0.75 -1.60 0.90 3.04 1.40 - 1.70
Euro Short-Term Rate -0.05 -0.48 -0.57 -0.50 -0.44 - -0.24
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Since Inception
09/05/2012
A2 EUR (Gross) - 2.60 - 2.98
Euro Short-Term Rate + 2.50% - 2.05 - 2.25
CALENDAR YEAR RETURNS (%)
A2 EUR (Net) Euro Short-Term Rate
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Net) 2.15 2.82 -4.72 4.76 6.94
Euro Short-Term Rate -0.31 -0.34 -0.35 -0.41 -0.55
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Gross) 3.36 4.03 -3.61 5.98 8.25
Euro Short-Term Rate + 2.50% 2.18 2.14 2.15 2.08 1.94

Index Description

N/A

Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.75%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2021)
1.18%

Portefeuille

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
 • Het Fonds kan in binnenlandse obligaties beleggen via Bond Connect. Dit kan aanvullende risico's met zichmeebrengen, zoals transactie-, regelgevings-, liquiditeits- en vereffeningsrisico's.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting