Voor individuele beleggers in Nederland

Flexible Income Fund

Een flexibel kernobligatiefonds dat al meer dan twintig jaar voor risico gecorrigeerde rendementen nastreeft

ISIN
IE00BD860M22

NAV
USD 10.68
As of 26/11/2021

1-Day Change
USD 0.07 (0.66%)
As of 26/11/2021

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een rendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei te bieden en tegelijk de kapitaalverliezen te beperken (hoewel dit niet wordt gegarandeerd) op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,25% hoger ligt dan de Bloomberg US Aggregate Bond Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 67% (maar doorgaans meer dan 80%) van zijn vermogen in Amerikaanse obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief hoogrentende obligaties (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit) en door activa gedekte en door hypotheek gedekte effecten, uitgegeven door overheden, bedrijven of om het even welk ander type emittent.
Het Fonds kan ook andere activa houden, waaronder andere soorten obligaties van om het even welke emittent, preferente aandelen, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Bloomberg US Aggregate Bond Index, die in ruime mate representatief is voor de obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Samenwerking is de basis van ons beleggingsproces: wij werken samen met onze teams voor aandelen- en gemengde beleggingen om interessante opportuniteiten te identificeren in vastrentende sectoren door de kerncijfers, de technische elementen en de waarderingen te analyseren.
 • Ons team maakt gebruik van een breed scala aan wereldwijde middelen om de assetallocatie te bepalen en met overtuiging te beleggen met de bedoeling hogere rendementen te behalen dan de benchmark en het dalingsrisico te beheren zoals een belegger mag verwachten van een allocatie met vastrentende kern.
 • Ons transparante beleggingsproces en geïntegreerde risicobeheer, die nog worden versterkt door kwantitatief onderzoek en eigen technologie, is erop gericht weerbare portefeuilles samen te stellen op basis van een verscheiden beleggingsuniversum.
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Greg Wilensky, CFA

Hoofd US Fixed Income | Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1993. Joined Firm in 2020.

Michael Keough

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 2006. Joined Firm in 2007.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/09/2021
H1m USD (Net) Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR
  
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
H1m USD (Net) 0.76 8.62 9.08 -1.72 -0.72
Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR -0.90 6.98 10.30 -1.22 0.07
 
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
H1m USD (Gross) 1.42 9.36 9.92 -0.69 1.22
Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR + 1.25% 0.34 8.32 11.68 0.01 1.32
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/10/2021
H1m USD (Net) Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
24/12/1998
H1m USD (Net) -0.16 -1.32 0.90 6.38 3.22 2.73 3.94
Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR -0.03 -1.58 -0.48 5.62 3.10 3.00 4.65
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Since Inception
24/12/1998
H1m USD (Gross) - 4.25 4.26 -
Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR + 1.25% - 4.38 4.28 5.96
CALENDAR YEAR RETURNS (%)
H1m USD (Net) Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR
2016 2017 2018 2019 2020
H1m USD (Net) 1.15 2.28 -1.26 9.17 10.24
Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR 2.65 3.54 0.01 8.72 7.51
 
2016 2017 2018 2019 2020
H1m USD (Gross) 3.13 4.23 -0.46 9.98 10.96
Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR + 1.25% 3.93 4.83 1.27 10.07 8.85
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 0.00%
Annual Charge 0.60%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2021)
0.65%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/10/2021)
% VAN FONDS
United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 08/15/31 4.53
Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, 11/10/21 3.39
United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 02/28/26 2.88
United States Treasury Note/Bond, 0.62%, 07/31/26 2.79
United States Treasury Note/Bond, 0.88%, 06/30/26 2.78
United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 08/31/26 2.51
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 08/15/41 2.42
Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, 11/10/21 2.32
United States Treasury Note/Bond, 0.12%, 02/28/23 2.20
United States Treasury Note/Bond, 0.12%, 08/31/23 2.07
Total 27.89

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds koopt en verkoopt veel en zal dus hogere transactiekosten met zich meebrengen dan een fonds dat minder verhandelt. Deze transactiekosten komen boven op de lopende kosten van het Fonds.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting