Voor individuele beleggers in Nederland

Flexible Income Fund

Een flexibel kernobligatiefonds dat al meer dan twintig jaar voor risico gecorrigeerde rendementen nastreeft

ISIN
IE00BFRSTG00

NAV
USD 11.38
As of 28/03/2023

1-daagse verandering
USD -0.02 (-0.18%)
Per 28/03/2023

Morningstar-rating
Per 28/02/2023

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een rendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei te bieden en tegelijk de kapitaalverliezen te beperken (hoewel dit niet wordt gegarandeerd) op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,25% hoger ligt dan de Bloomberg US Aggregate Bond Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 67% (maar doorgaans meer dan 80%) van zijn vermogen in Amerikaanse obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief hoogrentende obligaties (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit) en door activa gedekte en door hypotheek gedekte effecten, uitgegeven door overheden, bedrijven of om het even welk ander type emittent.
Het Fonds kan ook andere activa houden, waaronder andere soorten obligaties van om het even welke emittent, preferente aandelen, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Bloomberg US Aggregate Bond Index, die in ruime mate representatief is voor de obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

OVER DIT FONDS

 • Een bedrijfscultuur waarin samenwerking, internationale integratie en onderzoek vooropstaan, vormt de hoeksteen van ons teamproces.
 • We streven naar het bereiken van herhaalbare prestaties met een structureel fundament van meerdere optimale allocaties, die als een beter startpunt fungeren dan traditionele benchmarks.
 • We spreiden risico's dynamisch over economische cycli en beleggen op basis van overtuiging, waarbij we onze bottom-up research inzetten voor het aanjagen van overrendement.
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

Greg Wilensky, CFA

Hoofd US Fixed Income | Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1993. Bij ons sinds 2020.

Michael Keough

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2006. Bij ons sinds 2007.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 28/02/2023
H2 USD (Net) Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
31/12/1999
H2 USD (Net) -2.69 0.63 -10.53 -3.07 0.69 1.14 3.93
Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR -2.59 0.41 -9.72 -3.77 0.53 1.12 3.98
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
31/12/1999
H2 USD (Gross) - 1.40 1.92 4.77
Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR + 1.25% - 1.79 2.38 5.28
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 31/12/2022
H2 USD (Net) Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR
YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
H2 USD (Net) -14.18 -14.18 -1.14 10.24 9.07 -1.09 3.37 2.30 0.00 4.61 -0.18
Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR -13.01 -13.01 -1.54 7.51 8.72 0.01 3.54 2.65 0.55 5.97 -2.02
Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar H2 USD (Net) Index
2022 -14.18 -13.01
2021 -1.14 -1.54
2020 10.24 7.51
2019 9.07 8.72
2018 -1.09 0.01
2017 3.37 3.54
2016 2.30 2.65
2015 0.00 0.55
2014 4.61 5.97
2013 -0.18 -2.02
2012 7.60 4.21
2011 6.51 7.84
2010 7.02 6.54
2009 12.83 5.93
2008 4.46 5.24
2007 6.07 6.97
2006 3.67 4.33
2005 1.21 2.43
2004 3.12 4.34
2003 5.77 4.10
2002 10.06 10.26
2001 7.25 8.44
2000 5.24 11.63
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 0.00%
Jaarlijkse kosten 0.60%
Lopende kosten
(Per of 31/12/2021)
0.60%

Portefeuille

Grootste belangen (Vanaf 28/02/2023)
% van fonds
United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 02/15/26 4.88
United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 02/15/43 3.99
United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 11/15/52 3.58
United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 11/15/42 3.27
United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 02/29/28 2.82
Fannie Mae Pool, 3.00%, 12/01/51 2.05
Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 03/21/23 1.80
United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 12/31/27 1.79
United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 01/31/28 1.62
Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 03/21/23 1.56
Totaal 27.36

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 van 7; dat is een middelgrote risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. Met name de waarde van obligaties daalt doorgaans wanneer de rente stijgt (of naar verwachting zal stijgen). Dit risico wordt doorgaans groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging langer is.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het fonds kan derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te helpen verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking (hogere schulden), die een beleggingsresultaat kan vergroten. De winsten of verliezen voor het fonds kunnen derhalve groter zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds koopt en verkoopt veel en zal dus hogere transactiekosten met zich meebrengen dan een fonds dat minder verhandelt. Deze transactiekosten komen boven op de lopende kosten van het Fonds.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.