Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon China Opportunities Fund

Een actief beheerd aandelenfonds dat streeft naar vermogensaanwas op de lange termijn in de dynamische en ontwikkelende Chinese economie

ISIN
LU0327786827

NAV
USD 30.61
As of 22/01/2021

1-Day Change
USD -0.16 (-0.52%)
As of 22/01/2021

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 2,5% hoger ligt dan de MSCI Zhong Hua 10/40 Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van bedrijven in China of Hongkong van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. De bedrijven zullen hun zetel in deze regio hebben of het grootste deel van hun activiteiten (direct of via dochtermaatschappijen) in deze regio uitvoeren. Het Fonds kan tot 50% van zijn vermogen in Chinese A-aandelen beleggen.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven buiten deze regio, obligaties van beleggingskwaliteit (inclusief converteerbare obligaties), contanten en geldmarktinstrumenten.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI Zhong Hua 10/40 Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Een combinatie van longposities en, in mindere mate, shortposities voor een gespreide exposure naar aandelen uit Hongkong en China
 • Fundamenteel onderzoek aan de hand van een robuust en bewezen beleggingsproces met een focus op aandeelspecifieke analyses
 • Politieke, economische, maatschappelijke en technologische krachten leveren nieuwe beleggingskansen op naarmate China volwassener wordt en met een gezamenlijk ervaring van meer dan 30 jaar is het team uitstekend gepositioneerd om deze kansen te benutten
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

May Ling Wee, CFA

Portfolio Manager

Industrie sinds 1997. Joined Firm in 2015.

Lin Shi, CFA

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 2005.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 31/12/2020
A1 USD (Net) MSCI Zhong Hua 10/40 NR
  
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A1 USD (Net) 29.31% 25.87% -24.92% 52.01% 0.47%
MSCI Zhong Hua 10/40 NR 30.62% 23.46% -18.88% 54.07% 0.90%
 
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A1 USD (Gross) 31.81% 28.29% -23.51% 54.92% 2.43%
MSCI Zhong Hua 10/40 NR + 2.50% 32.25% 23.46% -18.88% 54.07% 0.90%
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/12/2020
A1 USD (Net) MSCI Zhong Hua 10/40 NR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
25/01/2008
A1 USD (Net) 3.89% 29.31% 29.31% 6.91% 13.28% 7.28% 8.27%
MSCI Zhong Hua 10/40 NR 4.33% 30.62% 30.62% 9.37% 15.25% 7.81% 6.62%
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Since Inception
25/01/2008
A1 USD (Gross) - 15.46% 9.36% 10.35%
MSCI Zhong Hua 10/40 NR + 2.50% - 15.53% 7.94% 6.72%
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
A1 USD (Net) MSCI Zhong Hua 10/40 NR
2016 2017 2018 2019 2020
A1 USD (Net) 0.47 52.01 -24.92 25.87 29.31
MSCI Zhong Hua 10/40 NR 0.90 54.07 -18.88 23.46 30.62
 
2016 2017 2018 2019 2020
A1 USD (Gross) 2.43 54.92 -23.51 28.29 31.81
MSCI Zhong Hua 10/40 NR + 2.50% 0.90 54.07 -18.88 23.46 32.25
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2020)
1.95%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/12/2020)
% van fonds
Tencent 8.71
AIA Group 7.42
Alibaba Group 7.13
Ping An Insurance Group Co of China 5.17
Hong Kong Exchanges & Clearing 4.07
Meituan 4.07
Sany Heavy Industry 3.91
JD.com 3.85
New Oriental Education & Technology Group 3.41
NetEase 3.29

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.
 • Het Fonds kan in Chinese A-aandelen beleggen via een Stock Connect-programma. Dit kan aanvullende risico's meebrengen, zoals transactie-, regelgevings-, liquiditeits- en vereffeningsrisico's.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.

TOP