Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Global High Yield Bond Fund

Een fonds dat toegang heeft tot het totale rendementspotentieel van high-yieldobligaties via een portefeuille die gespreid is over issuers, sectoren en geografische regio’s

ISIN
LU0978624277

NAV
EUR 142.27
As of 01/12/2021

1-Day Change
EUR 0.31 (0.22%)
As of 01/12/2021

Morningstar Rating

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is inkomsten te bieden, met de mogelijkheid van kapitaalgroei op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,75% hoger ligt dan de ICE BofA Global High Yield Constrained Index (100% Hedged), vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in hoogrentende bedrijfsobligaties (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit, dus gelijk aan BB+ of lager) uit om het even welk land. Het Fonds kan tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in voorwaardelijke converteerbare obligaties (CoCo's) en/of door in activa gedekte en door hypotheek gedekte effecten.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in andere soorten obligaties van om het even welke emittent, en in contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de ICE BofA Global High Yield Constrained Index (100% Hedged), die in ruime mate representatief is voor de obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Het fonds wordt medebeheerd vanuit de VS en Europa en profiteert van een mondiaal perspectief met lokale inzichten
 • Het onderzoek is gericht op het identificeren van positieve katalysatoren en het verbeteren van de balans om rendement te helpen behalen en faillissementen of ratingverlagingen te vermijden
 • De wereldwijde benadering biedt toegang tot uiteenlopende economieën en bedrijven in verschillende stadia van de bedrijfscyclus
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
De Lipper Fund Awards zijn uitsluitend gebaseerd op aandelen in USD van het Horizon Global High Yield Fund Klasse A2. De beschikbaarheid van deze aandelenklasse kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn. Prestatiegegevens staan vermeld in de desbetreffende EBI, vergoedingen en kosten kunnen afwijken en meer informatie vindt u in het prospectus van het fonds en de EBI. Wij raden u dringend aan deze documenten door te nemen voordat u een belegging doet. Neem voor overige vragen contact op met uw plaatselijke verkoopmedewerker.

PORTEFEUILLEBEHEER

Seth Meyer, CFA

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1998. Joined Firm in 2004.

Tom Ross, CFA

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 2002. Joined Firm in 2002.

Tim Winstone, CFA

Portfolio Manager

Industrie sinds 2003. Joined Firm in 2015.

Brent Olson

Portefeuillebeheerder | Kredietanalist

Industrie sinds 1997. Joined Firm in 2017.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/09/2021
A2 HEUR (Net) ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hgd
  
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A2 HEUR (Net) 8.49 0.07 6.29 0.01 8.73
ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hgd 9.06 0.75 4.26 -0.48 7.14
 
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A2 HEUR (Gross) 9.78 1.27 7.54 1.18 10.03
ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hgd + 1.75% 10.97 2.52 6.14 1.25 8.96
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/10/2021
A2 HEUR (Net) ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hgd
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
19/11/2013
A2 HEUR (Net) -1.21 -0.15 6.66 4.99 4.18 - 4.73
ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hgd -0.79 1.96 7.84 4.90 3.86 - 4.13
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Since Inception
19/11/2013
A2 HEUR (Gross) - 5.42 - 6.02
ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hgd + 1.75% - 5.68 - 5.95
CALENDAR YEAR RETURNS (%)
A2 HEUR (Net) ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hgd
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Net) 12.88 6.38 -4.88 14.64 4.28
ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hgd 14.42 5.86 -4.67 11.14 4.66
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Gross) 14.29 7.63 -3.76 16.01 5.53
ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hgd + 1.75% 16.32 7.78 -2.97 13.09 6.49
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.75%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2021)
1.19%

CALENDAR YEAR RETURNS (%)
A2 HEUR (Net) ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hgd
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Net) 12.88 6.38 -4.88 14.64 4.28
ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hgd 14.42 5.86 -4.67 11.14 4.66
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Gross) 14.29 7.63 -3.76 16.01 5.53
ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hgd + 1.75% 16.32 7.78 -2.97 13.09 6.49

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting