Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Global Technology Leaders Fund

Streeft naar het genereren van langetermijnvermogensgroei door te beleggen in een wereldwijd gespreide portefeuille van technologiegerelateerde bedrijven

ISIN
LU1276832554

NAV
EUR 44.06
As of 02/06/2023

1-daagse verandering
EUR 0.53 (1.22%)
Per 02/06/2023

Morningstar-rating
Per 30/04/2023

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat hoger ligt dan de MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index, na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 90% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven in om het even welk land en van om het even welke grootte die technologiegerelateerd zijn of winst halen uit technologie.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals staatsobligaties van beleggingskwaliteit, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormen van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau is waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

OVER DIT FONDS

 • Tracht ondergewaardeerde groeiondernemingen te vinden waar de schaal of het aanhouden van de winstgroei wordt ondergewaardeerd door de markt
 • Actief beheerd door een zeer ervaren team in het Verenigd Koninkrijk met een focus op langetermijntrends die de toekomst van technologie bepalen
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

Alison Porter

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1995. Bij ons sinds 2014.

Graeme Clark

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1994. Bij ons sinds 2013.

Richard Clode, CFA

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2003. Bij ons sinds 2014.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 30/04/2023
H1 EUR (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
19/10/2007
H1 EUR (Net) -3.16 15.06 -6.70 9.32 12.59 15.97 11.69
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR -1.65 15.56 -2.02 12.19 13.87 17.25 12.23
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 31/03/2023
H1 EUR (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
H1 EUR (Net) 18.81 -30.74 28.50 29.91 43.37 -1.62 27.31 10.11 15.97 25.56 20.51
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR 17.49 -27.84 31.68 26.83 41.08 -0.42 24.52 15.55 15.33 31.78 21.57
Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar H1 EUR (Net) Index
2022 -30.74 -27.84
2021 28.50 31.68
2020 29.91 26.83
2019 43.37 41.08
2018 -1.62 -0.42
2017 27.31 24.52
2016 10.11 15.55
2015 15.97 15.33
2014 25.56 31.78
2013 20.51 21.57
2012 11.34 14.01
2011 -0.64 -0.89
2010 21.50 19.46
2009 55.82 53.73
2008 -39.27 -41.57
2007 from 19/10/2007 -5.18 -4.90
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 5.00%
Jaarlijkse kosten 0.60%
Lopende kosten
(Per 30/06/2022)
1.06%
Performancevergoeding 10% of the 'Relevant Amount'
Hurdle rate MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI

Portefeuille

Grootste belangen (Vanaf 30/04/2023)
% van fonds
Microsoft 10.13
Alphabet 5.48
Apple 5.41
NVIDIA 4.91
Meta Platforms 3.97
Visa 3.46
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.28
Mastercard 2.89
Tencent 2.83
Alibaba Group 2.38

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 van 7; dat is een middelgroot-hoge risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.