Voor individuele beleggers in Nederland

Balanced Fund

Al meer dan 20 jaar biedt deze dynamische allocatiestrategie onze aandelen- en obligatie-expertise in één centrale oplossing

ISIN
IE00BD860J92

NAV
EUR 13.76
As of 26/11/2021

1-Day Change
EUR -0.20 (-1.43%)
As of 26/11/2021

Morningstar Rating

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten te bieden en tegelijk de kapitaalverliezen te beperken (hoewel dit niet wordt gegarandeerd).
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,5% hoger ligt dan de 'gemengde' index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond), vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt tussen 35%-65% van zijn vermogen in aandelen van vooral
Amerikaanse bedrijven, en tussen 35%-65% van zijn vermogen in obligaties
van omhet evenwelke kwaliteit, inclusief tot 35% in hoogrentende obligaties
en leningen (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit) die vooral zijn
uitgegeven door Amerikaanse bedrijven of de Amerikaanse overheid.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven en obligaties buiten de Verenigde Staten, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de 'gemengde' index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond), die in ruime mate representatief is voor de bedrijven en obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder beschikt over een hoge mate van vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Largecap groeiaandelen in combinatie met een actief beheerde obligatiestrategie voor de middellange termijn voor een sterk risicogecorrigeerd rendementspotentieel
 • Dynamische assetallocatiestrategie met de flexibiliteit om defensief te positioneren vooruitlopend op marktvolatiliteit door de weging van aandelen te verschuiven tussen 35-65% afhankelijk van de omstandigheden
 • Geïntegreerd onderzoek maakt het voor onze aandelen- en obligatieanalisten mogelijk om zich samen te richten op dezelfde wereldwijde sectoren
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Jeremiah Buckley, CFA

Portefeuillemanager

Industrie sinds 1998. Joined Firm in 1998.

Greg Wilensky, CFA

Hoofd US Fixed Income | Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1993. Joined Firm in 2020.

Michael Keough

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 2006. Joined Firm in 2007.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/09/2021
H1m HEUR (Net) Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR)
  
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
H1m HEUR (Net) 14.93 9.34 3.62 - -
Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR) 14.12 9.76 4.04 - -
 
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
H1m HEUR (Gross) 15.94 10.32 4.59 - -
Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR) + 1.50% 15.83 11.41 5.61 - -
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/10/2021
H1m HEUR (Net) Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR)
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
15/12/2017
H1m HEUR (Net) 4.66 12.78 23.31 12.52 - - 9.67
Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR) 3.79 11.20 20.53 12.29 - - 8.83
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Since Inception
15/12/2017
H1m HEUR (Gross) - - - 10.66
Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR) + 1.50% - - - 10.46
CALENDAR YEAR RETURNS (%)
H1m HEUR (Net) Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR)
2016 2017 2018 2019 2020
H1m HEUR (Net) - - -2.93 17.47 11.68
Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR) - - -4.97 17.45 12.12
 
2016 2017 2018 2019 2020
H1m HEUR (Gross) - - -2.08 18.60 12.66
Balanced Index (55%S&P500 Hgd EUR/45% BBUSAgg Hgd EUR) + 1.50% - - -3.53 19.21 13.81
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 0.00%
Annual Charge 0.80%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2021)
0.89%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/10/2021)
% VAN FONDS
Microsoft Corp 5.71
Alphabet Inc 3.93
Apple Inc 3.38
Amazon.com Inc 2.79
UnitedHealth Group Inc 2.29
Mastercard Inc 2.05
Adobe Inc 1.87
NVIDIA Corp 1.79
United States Treasury Note/Bond, 0.12%, 08/31/23 1.77
Bank of America Corp 1.60
Total 27.18

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting