Voor financiële professionals in Nederland

Niet te lang, niet te kort – de keuze voor absoluut rendement

Luke Newman

Luke Newman

Portefeuillebeheerder


4 mrt 2022

Luke Newman, co-manager bij Janus Henderson’s Absolute Return-strategie, stelt dat absoluut rendement een rol kan spelen bij spreiding voor beleggers die zich na de pandemie zorgen maken over het aandelen-/obligatierisico.

Kernpunten

 • Zowel aandelen als obligaties lijken momenteel duur, wat tot de vraag leidt welke alternatieve strategieën beleggers kunnen gebruiken om het risico in hun portefeuilles te beheersen.
 • Het zeer accommoderende beleid van overheden en centrale banken heeft de relatie tussen obligaties en aandelen op onbekend terrein gebracht.
 • Het Janus Henderson Absolute Return Fund is goedgekeurd als Artikel 8-product, dat de inspanningen weerspiegelt om milieu- en maatschappelijke overwegingen in het beleggingsproces op te nemen.

Marktinefficiënties zullen altijd voorkomen door onvolledige informatie en onvoorspelbaar beleggersgedrag. Beleggers kunnen een verkeerde inschatting maken van de vooruitzichten van een bedrijf, en markten kunnen te sterk reageren op negatief nieuws. Dit kan kansen creëren voor die beleggingsstrategieën die ongeacht de actuele marktsituatie in staat zijn positief rendement te genereren.

'Long/short absolute return-strategieën' richten zich op het profiteren van marktinefficiënties om onder diverse marktomstandigheden absoluut rendement (dat wil zeggen: een hoger rendement dan nul) te genereren.

De lange en korte kant

Bij klassieke langlopende beleggingen steekt u uw geld in assets (dat kunnen aandelen, obligaties of vastgoed zijn) in de hoop/verwachting dat hun waarde in de loop van de tijd zal toenemen. Bij kortlopende beleggingen wilt u met uw belegging profiteren van een waardedaling van de onderliggende activa. De meest gebruikelijke techniek is om een asset (tegen een vergoeding) te lenen om die vervolgens te verkopen met de bedoeling het effect terug te kopen voor minder dan waarvoor u het verkocht, en het op een afgesproken datum te retourneren aan de oorspronkelijke eigenaar. Als dit juist wordt uitgevoerd, verdient u met deze strategie geld doordat assets in waarde dalen. Als de onderliggende asset echter in waarde stijgt, kunt u geld verliezen.

Flexibelere strategieën zijn daarnaast in staat om het deel aan langlopende of kortlopende beleggingen actief aan te passen, waardoor hun flexibiliteit verbetert. Een relatief groot deel aan langlopende beleggingen aanhouden, zorgt ervoor dat een strategie gevoeliger wordt voor marktomstandigheden, wat wijst op optimisme over de vooruitzichten voor de aandelenmarkten. Als een strategie netto kortlopend is (als er een groter deel aan kortlopende dan aan langlopende beleggingen wordt aangehouden), kan dit wijzen op de verwachting dat markten het moeilijk kunnen hebben, of dat de aandelenkoersen te hoog zijn. De netto blootstelling kan worden aangepast op portefeuilleniveau, per sector, regio, of zelfs op aandelenniveau, wat beleggers in staat stelt hun blootstelling aan te passen aan hun standpunten.

Maar waarom absolute return?

Traditionele assetallocatiestrategieën die zijn opgebouwd rond aandelen en obligaties zijn in de afgelopen twintig jaar een nuttige tool gebleken voor beleggers (figuur 1) - en dit bleef zo gedurende het grootste deel van de pandemie. Allocaties naar obligaties hielpen de scherpe kantjes van de marktdalingen af te halen die we tijdens die eerste periode van shock en onzekerheid in maart 2020 zagen. Ondertussen herstelden de aandelenbeurzen zich sterk in reactie op de grootschalige interventie van centrale banken en regeringen om de economieën en werkgelegenheid te beschermen.

Figuur 1: Traditionele vermogensallocatie heeft meer dan twintig jaar lang goed gewerkt

article_chart_not too long3

Bron: Refinitiv Datastream, 31 december 2002 t/m 31 januari 2022. Basis op de begindatum opnieuw op 100 gesteld. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen.
Opmerking: 'Wereldwijde aandelen' is de MSCI World Total Return Index (in US dollar). 'Wereldwijde obligaties' is de JPM GBI Global All Traded Index. '50% aandelen/50% obligaties' vertegenwoordigt een eenvoudige 50/50-strategie die in gelijke delen gespreid is naar aandelen en staatsobligaties.

November 2020 was een veelbetekenend moment toen de markten positief reageerden op het nieuws dat Pfizer een vaccin had ontwikkeld. Dat optimisme hield gedurende het grootste deel van 2021 aan, ondanks de onzekerheid rond opkomende virusvarianten waarvan de besmettelijkheid en het ziekmakend vermogen nog niet waren vastgesteld. Dit zorgde ervoor dat zowel aandelen als obligaties momenteel nogal duur lijken. Dit leidt er weer toe dat beleggers naar alternatieve strategieën zoeken die ze kunnen helpen het risico in hun portefeuilles beter te beheersen.

Zouden traditionele spreidingsstrategieën klanten bij een volgende recessie niet meer beschermen?

De geschiedenis leert ons dat spreiding niet iets is wat voor lief mag worden genomen. Regeringen en centrale banken hebben een zeer accommoderend beleid gevoerd, wat de relatie tussen obligaties en aandelen naar onbekend terrein heeft verplaatst. Voor de grootste centrale banken ter wereld heeft de inkoop van enorme hoeveelheden staatsobligaties (en andere activa), gericht op het verhogen van de bedrijvigheid, tot een aanzienlijke toename van hun balansomvang geleid (figuur 2).

Figuur 2: Balansgroei grote centrale banken

article_chart_not too long2

Bron: Refinitiv Datastream, Fathom Consulting, Balansen centrale banken, totale activa, US dollar (biljoen), 1 januari 2007 t/m 3 januari 2022.

Hoewel deze vrijgevigheid tijdens de pandemie regeringen hielp financieren, droeg het ook bij aan het opblazen van de effectenkoersen. Centrale banken staan nu voor de belangrijke taak om een manier te vinden om hun stimuleringsmaatregelen af te bouwen ('tapering'), zonder een nieuwe crisis in de hand te werken. De Amerikaanse Federal Reserve is de eerste grote bank die ingrijpt, door zijn obligatie-inkopen vanaf november 2021 terug te brengen naar USD 120 miljard per maand, met de bedoeling ze in maart 2022 helemaal te beëindigen. Elders verraste de Bank of England eind 2021 de markten door de rente voor het eerst sinds 2018 te verhogen. De markten reageerden negatief op dit verrassend hawkish standpunt, en zowel aandelen als obligaties[1] moesten vanaf januari 2022 terrein prijsgeven.

Producten die tegemoetkomen aan de behoeften van moderne beleggers

De vraag naar langlopende/kortlopende aandelenstrategieën blijft toenemen nu de correlatie tussen aandelen blijft dalen vanaf de piek die we in de eerste dagen van de pandemie meemaakten. In de afgelopen maanden zagen we bovendien een draai van groei naar waarde, gesteund door de stijgende rente en hoger dan verwachte inflatoire druk. Dit is waarschijnlijk een gunstigere omgeving voor absolute return-strategieën waarbij de aandelenselectie is gebaseerd op de kerncijfers van bedrijven, wat het geval is voor ons Janus Henderson Absolute Return Fund.

Tot slot is het Janus Henderson Absolute Return Fund met ingang van 25 februari 2022 goedgekeurd voor de classificatie als een Artikel 8-fonds. Dit was een positieve erkenning van onze inspanningen om milieu- en maatschappelijke overwegingen in ons beleggingsproces te integreren.  Conform de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), bevorderen portefeuilles die als Artikel 8 zijn aangemerkt onder meer milieu- en maatschappelijke kenmerken.

 

[1] Bron: Janus Henderson Investors, 31 december 2021 t/m 31 januari 2022. ‘Aandelen’ is de MSCI World Total Return Index (in US dollar). 'Obligaties' is de JPM GBI Global All Traded Index. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Fund (het "Fonds") is een Luxemburgse SICAV die op 26 september 2000 is opgericht, beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het fonds kan derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te helpen verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking (hogere schulden), die een beleggingsresultaat kan vergroten. De winsten of verliezen voor het fonds kunnen derhalve groter zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds koopt en verkoopt veel en zal dus hogere transactiekosten met zich meebrengen dan een fonds dat minder verhandelt. Deze transactiekosten komen boven op de lopende kosten van het Fonds.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.