Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website Privacybeleid - Janus Henderson Investors
Voor financiële professionals in Nederland

Privacybeleid

Bij Janus Henderson Investors heeft uw privacy de hoogste prioriteit, en zullen we er alles aan doen om uw gegevens te beschermen. Uw relatie met ons is immers gebaseerd op vertrouwen, en het is ons doel dat vertrouwen te behouden. Dit privacybeleid is van toepassing als we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot uw gegevens, of anders gezegd, wanneer we het doel en de middelen vaststellen om die gegevens te verwerken. Dit beleid licht toe op welke gronden uw gegevens door ons worden verzameld, opgeslagen en gebruikt.

Inhoud van dit privacybeleid

Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

Dit is het privacybeleid van Janus Henderson Investors (waarnaar in dit privacybeleid ook verwezen wordt als 'Janus Henderson', 'wij', 'ons' of 'onze'). Met Janus Henderson Investors bedoelen we Janus Henderson Group Plc (reg. 101484) en diens dochterondernemingen samen met Janus Henderson Horizon Fund, Janus Henderson Fund en Janus Henderson Capital Funds plc. Janus Henderson verzamelt en gebruikt gegevens voor zijn gebruikelijke bedrijfsvoering en is daarom verantwoordelijk om erop toe te zien dat die gegevens conform alle toepasselijke gegevensbeschermingswetten gebruikt worden. Dit Privacybeleid bepaalt hoe uw gegevens door Janus Henderson verwerkt worden. Dit Privacybeleid licht uit hoe de bedrijven binnen Janus Henderson uw gegevens kunnen bewaren en gebruiken. Wij wijzen u erop dat Janus Henderson UK en diens internationale dochteronderneming gegevens kunnen uitwisselen.

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons Privacybeleid of over de manier waarop we uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via privacy@janushenderson.com of richt uw brief aan:

Janus Henderson Investors
Data Privacy Office
201 Bishopsgate
Londen
EC2M 3AE
Verenigd Koninkrijk

De gegevens die wij verzamelen

Met 'gegevens' bedoelen we alle persoonlijke en financiële informatie over u die wij verzamelen, gebruiken, delen en opslaan. De meeste gegevens die wij verzamelen zijn gegevens die u direct aan ons hebt verstrekt toen u zich online aanmeldde om informatie van ons te ontvangen of toen u klant bij ons werd.

Als u onze website bezoekt en/of een verzoek om informatie indient, dan verzamelen wij de volgende gegevens (deze lijst is niet uitputtend):

 • persoonlijke contactgegevens (zoals voornaam, achternaam, functie in het bedrijf, bedrijfsnaam, e-mailadres van het bedrijf, zakelijk telefoonnummer, zakelijk adres, plaats, postcode en land); en
 • hoe u toegang krijgt tot onze website of andere digitale diensten en hoe u deze gebruikt (bijv. uw IP-adres, uw locatie, het apparaat en de software die u gebruikt, de bezochte pagina's, de bekeken content, de links en knoppen waar u op klikte).

Gegevens die we over u verzamelen of genereren zijn onder meer (deze lijst is niet uitputtend):

 • de diensten of producten van Janus Henderson die u heeft afgenomen en onze interactie met u; en
 • uw bezoeken aan websites van Janus Henderson inclusief de gegevens die we via cookies verzamelden en die technische informatie bevatten over de diensten die u gebruikt en de manier waarop u ze gebruikt. Voor meer informatie over de cookies die Janus Henderson gebruikt, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Als u klant bij ons wilt worden, of al klant bent, dan kunnen we in aanvulling op bovenstaande nog meer informatie over u verzamelen of genereren. Deze omvat onder meer (deze lijst is niet uitputtend):

 • financiële gegevens met betrekking tot het beheer van uw rekening bij ons, inclusief bankrekeningnummers en rekeningtransacties;
 • beleggingsdetails zoals beleggingsdoelen en risicoprofiel;
 • wettelijke eisen zoals het land van fiscale woonplaats, fiscaal identificatienummer, handtekening, overlijdens- en trouwakten, aangewezen gevolmachtigde, de aangewezen rechtbank van een beschermingsbevel, faillietverklaringen, akte van naamswijziging en trustakte;
 • informatie over andere mensen waarmee u een financiële relatie heeft (bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e)) of die een belang hebben in of verbonden zijn aan een van uw rekeningen (bijvoorbeeld wanneer u een rekening ten gunste van een kind heeft geopend);
 • nieuwe rekeninginformatie, waaronder uw geboortedatum en/of leeftijd, geboorteplaats of -land en nationaliteit;
 • uw arbeidspositie: of u in loondienst, gepensioneerd of uitkeringsgerechtigd bent;
 • bewijs van identificatiegegevens zoals een kopie van uw rijbewijs, paspoort of ander geschikt identificatiedocument (afhankelijk van wat u ons aanlevert); en
 • alle andere relevante informatie die u ons aanlevert in correspondentie, of dit nu per e-mail, brief of telefoon is.

In sommige gevallen kunnen we informatie over u ontvangen van derde partijen. Deze omvat onder meer (deze lijst is niet uitputtend):

 • informatie die we ontvangen wanneer u via een beleggingsprofessional een aanvraag bij ons doet;
 • informatie die we met betrekking tot u, uw rekening of uw beleggingen ontvangen van een instantie op het gebied van fraudebestrijding;
 • antecedentenonderzoeken inclusief informatie van sociale media; en
 • evenementen waarvoor u zich inschreef en/of die u bijwoonde waarbij een beleggingsproduct van Janus Henderson een rol speelde.

Naast de hierboven beschreven informatiecategorieën, zal Janus Henderson ook andere geanonimiseerde informatie en gegevens verwerken die niet herleidbaar is tot een specifieke persoon. Uw gegevens kunnen verwerkt zijn in statistische of totaalgegevens die niet naar u herleid kunnen worden. Ze kunnen in dat geval gebruikt worden voor statistisch onderzoek en rapportages die binnen Janus Henderson gedeeld kunnen worden.

Hoe en waarom we gegevens gebruiken

We verwerken uw informatie voor zover dat voor ons nodig is om beleggingsactiviteiten uit te voeren, met u te communiceren, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of voor andere rechtmatige doeleinden die door de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan. Uw informatie kan door ons op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden worden opgeslagen en verwerkt (deze lijst is niet uitputtend):

 • voor het openen van rekeningen, het administreren en beheren van uw beleggingsrekening(en) (indien van toepassing), het bijwerken van uw gegevens en om u te zoeken om contact met u te kunnen opnemen over uw rekening;
 • om uw behoeften en interesses te begrijpen;
 • om u toegang te geven tot de functionaliteit van de op onze website aangeboden diensten en deze te gebruiken;
 • om met u te communiceren, voor zover u hierom heeft verzocht of dit heeft toegestaan, over producten of diensten of elke andere situatie waarin u ons om informatie verzocht heeft;
 • voor het opnemen van inkomende en uitgaande gesprekken voor opleidings-, toezichts- en veiligheidsdoeleinden;
 • om de veiligheid van uw beleggingen te waarborgen door instructies te verkrijgen en/of te controleren die wij direct van u ontvingen of via een aangewezen tussenpersoon die uit uw naam handelt;
 • om u te informeren over wijzigingen in uw beleggingen, en/of contact met u op te nemen en u in staat te stellen uw rechten met betrekking tot uw beleggingen uit te voeren;
 • om klachten, geschillen en/of zorgen met betrekking tot uw beleggingen en/of activiteit op uw rekening te onderzoeken;
 • voor identiteitscontroles, controle op witwaspraktijken en andere controles om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat de beleggingen die we voor u afhandelen, voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • om een register van beleggers aan te houden;
 • voor het evalueren en verbeteren van de prestaties van onze website en uw gebruik daarvan (inclusief persoonlijke aanpassingen die u hebt aangegeven en die wij door middel van cookies hebben opgeslagen (zie voor meer informatie ons Cookiebeleid));
 • voor het beheren en administreren van ons bedrijf;
 • om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften en interne beleidslijnen en procedures;
 • voor het administreren en beheren van databases waarin gegevens worden opgeslagen;
 • voor een deel van onze profilering en andere geautomatiseerde besluitvorming die relevant kan zijn voor uw beleggingen en/of de manier waarop we uw beleggingen beheren;
 • voor het anonimiseren van gegevens, wat ons in staat stelt marktonderzoek te doen, marktanalyses uit te voeren en statistische gegevens te ontwikkelen aan de hand van informatie die geen betrekking heeft op een specifieke persoon;
 • voor marketingcommunicatie (voor zover dat voor ons wettelijk is toegestaan en voor zover u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden);
 • om door instanties op het gebied van fraudebestrijding tijdens de vooraanvraagfase, de aanvraagfase en daarna periodiek onderzoek te laten uitvoeren; en
 • om uw verzoeken om de uitoefening van uw rechten in het kader van gegevensbeschermingswetten af te handelen.

Als we gegevens gebruiken, zorgen we ervoor dat dit gebruik voldoet aan alle toepasselijke wetgeving. Gegevensbeschermingswetten eisen dat we hiervoor een of meer van onderstaande redenen moeten hebben:

 1. 'Contractprestaties' - de gegevens die nodig zijn om uw rekening, product of dienst te leveren (we moeten bijvoorbeeld uw transactiehistorie bijhouden om u een bankafschrift te kunnen sturen).
 2. 'Wettelijke verplichting' - we zijn wettelijk verplicht uw gegevens te verwerken (bijvoorbeeld om uw identiteit te controleren).
 3. 'Gerechtvaardigd belang' - we mogen uw gegevens gebruiken wanneer de voordelen die ons gebruik oplevert per saldo gerechtvaardigd zijn en niet opwegen tegen uw belangen of wettelijke rechten (we willen bijvoorbeeld graag weten wat onze klanten wel of niet aanspreekt zodat we betere producten en diensten kunnen aanbieden).
 4. 'Instemming' - in sommige gevallen vragen we uw toestemming om uw gegevens op een bepaalde manier te gebruiken of wanneer het wettelijk vereist is toestemming te verkrijgen (bijvoorbeeld wanneer u ons toestaat u informatie over nieuwe producten te sturen. Als 'instemming' de enige reden is waarom wij de informatie gebruiken, dan heeft u het recht van gedachten te veranderen en uw instemming te wijzigen of in te trekken).

Delen van uw gegevens

We mogen uw gegevens binnen Janus Henderson (zowel in het VK als internationaal) delen voor de hierboven beschreven doeleinden. Al onze medewerkers en contractanten zijn verplicht ons beleid inzake de privacy en bescherming van gegevens te volgen bij het verwerken van informatie.

We mogen onder de volgende omstandigheden uw gegevens ook delen met partijen buiten Janus Henderson:

Wettelijke verplichtingen: we delen gegevens: (i) voor zover we daartoe verplicht zijn door toepasselijke wetgeving, door een overheidsinstantie of wetshandhavingsinstantie, of voor misdaadpreventiedoeleinden (waaronder fraude-opsporing); (ii) in verband met juridische procedures (inclusief verwachte juridische procedures); of (iii) om onze wettelijke rechten vast te stellen of te verdedigen.

Dienstverleners: we delen gegevens met dienstverleners die diensten voor ons uitvoeren (zoals clouddiensten, dataopslag, verkoop, marketing, onderzoeken en klantenservice). Onze contracten met onze dienstverleners bevatten de verplichtingen dat ze ermee instemmen het gebruik van de gegevens te beperken en dat ze zich houden aan privacy- en veiligheidsstandaards die minstens even strikt zijn als de voorwaarden van ons privacybeleid.

Relaties met derde partijen: we delen uw gegevens met aangesloten derde partijen waaronder financiële instellingen zoals beleggingsadviseurs en transferagenten. Op deze derde partijen zullen de geschikte gegevensbeschermingsverplichtingen van toepassing zijn en ze zullen uw gegevens alleen gebruiken zoals beschreven in ons privacybeleid.

Instemming: als u vraagt om uw gegevens te delen met iemand anders (bijvoorbeeld als u een professionele adviseur inschakelt nadat u klant bij ons bent geworden en u ons vraagt informatie over uw rekening aan die professionele adviseur te verstrekken) of wanneer we op een andere manier uw instemming hebben verkregen. Als we andere gegevens delen dan zoals hierboven is toegestaan of beschreven, zullen we u de keuze bieden om hiermee in te stemmen of ons te instrueren deze gegevens niet te delen.

Bedrijfsverkoop: als we een deel van of ons gehele bedrijf of al onze activa verkopen, kan het nodig zijn om uw gegevens bekend te maken aan een mogelijke koper of voor due diligence-doeleinden. Als we worden overgenomen door een derde partij, dan zullen uw gegevens die wij in ons bezit hebben aan de externe koper worden overgedragen.

Uw rechten

Krachtens de toepasselijke gegevensbeschermingswetten hebt u de volgende rechten. In de meeste gevallen kunt u ze kosteloos uitoefenen. Als u via een van onze niet-EU-bedrijven belegd heeft, kan het zijn dat u niet alle rechten kunt uitoefenen die in deze paragraaf genoemd worden.

U heeft het recht om:

 • geïnformeerd te worden over de verwerking van uw gegevens;
 • uw gegevens te laten corrigeren als ze onjuist zijn en ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn;
 • bezwaar te maken tegen of het beperken van de verwerking van uw gegevens. Wij wijzen u erop dat er omstandigheden kunnen zijn waarin wij het wettelijke recht hebben uw verzoek te weigeren waarmee u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, of waarmee ons vraagt om de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • te allen tijde uw instemming met het verwerken van uw gegevens in te trekken. Wij wijzen u er echter op dat we nog steeds het recht kunnen hebben uw gegevens te verwerken als we een andere legitieme reden daarvoor hebben (we kunnen bijvoorbeeld verplicht zijn informatie te bewaren om aan een wettelijke eis te voldoen).
 • in bepaalde omstandigheden uw gegevens te laten wissen. Wij wijzen u erop dat er omstandigheden kunnen zijn waarin wij het wettelijke recht hebben uw verzoek te weigeren om uw gegevens te wissen;
 • toegang te vragen tot uw gegevens en om informatie te verkrijgen over de manier waarop wij deze verwerken;
 • uw gegevens te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen;
 • bepaalde gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en/of te vragen of wij die gegevens voor zover technisch mogelijk aan een derde partij zenden. Wij wijzen erop dat dit recht alleen geldt voor informatie die u direct bij Janus Henderson hebt aangeleverd, en dat dit niet altijd van toepassing kan zijn;
 • een klacht in te dienen bij de juiste toezichthouder voor gegevensbescherming indien u van mening bent dat er inbreuk is gemaakt op uw rechten. Aangezien ons Europese hoofdkantoor zich in het VK bevindt, kunt u ook contact opnemen met de Information Commissioner's Office, die belast is met het handhaven van gegevensbeschermingswetten: https://ico.org.uk ; en
 • geïnformeerd te worden over hoe uw gegevens gebruikt worden met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming die juridische gevolgen heeft of die op andere wijze aanzienlijk op u van invloed is.

U kunt uw rechten uitoefenen door een online verzoek in te dienen of contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen aan privacy@janushenderson.com

Wij wijzen u erop dat als u uw instemming voor de toekomstige verwerking van uw gegevens intrekt, wij niet langer in staat zijn u bepaalde marketingcommunicatie of informatie over door Janus Henderson gesponsorde evenementen te sturen. Daarnaast wijzen wij u erop dat wanneer wij u marketingberichten sturen, u altijd de mogelijkheid geboden wordt om u uit te schrijven of om ervoor te kiezen niet langer dergelijke berichten van ons te ontvangen.

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons Privacybeleid of over de manier waarop we uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via privacy@janushenderson.com of richt uw brief aan:

Janus Henderson Investors
Data Privacy Office
201 Bishopsgate
Londen
EC2M 3AE
Verenigd Koninkrijk

Opslag, overdracht en bewaren

De gegevens die we over u verzamelen kunnen worden overgedragen naar en worden opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (de "EER") en/of buiten uw land van staatsburgerschap of ingezetenschap. Ze kunnen verwerkt worden door medewerkers die voor ons of een van onze dienstverleners werken.

Wanneer we uw gegevens naar een land buiten de EER overdragen, en/of naar buiten uw land van staatsburgerschap of ingezetenschap, zullen we ervoor zorgen dat ze beschermd zijn en dat de overdracht aan de wettelijke eisen voldoet. Dit kan bijvoorbeeld op een van de volgende manieren gebeuren:

 • het land waar we de gegevens naartoe sturen, kan door de Europese Commissie of de desbetreffende gegevensbeschermingsautoriteiten zijn goedgekeurd vanwege het adequate gegevensbeschermingsniveau;
 • de ontvanger kan een contract hebben ondertekend dat gebaseerd is op de 'modelcontracten' die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en waardoor ze verplicht zijn uw gegevens te beschermen;
 • het land waar we de gegevens naartoe sturen, kan aangesloten zijn bij een 'internationaal kader' met het doel het veilig delen van gegevens mogelijk te maken; of
 • in andere omstandigheden kan de wet ons toestaan uw gegevens op een andere manier naar buiten de EER en/of uw land van staatsburgerschap of ingezetenschap over te dragen.

Voor meer informatie over de details van de bescherming die uw gegevens genieten wanneer ze naar buiten de EER worden overgedragen (inclusief een exemplaar van de standaard beschermingsclausule die we hebben afgesloten met de ontvangers van uw gegevens) kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@janushenderson.com of een schriftelijk verzoek richten aan:

Janus Henderson Investors
Data Privacy Office
201 Bishopsgate
Londen
EC2M 3AE
Verenigd Koninkrijk

We zullen de gegevens bewaren wanneer dit nodig is om aan het doel te voldoen waarvoor ze werden verzameld. We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze zakelijke eisen, wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen, om onze eigendommen te beschermen en onze overeenkomsten te handhaven. We zullen uw gegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is.

We hebben fysieke, administratieve, procedurele en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Daarnaast vereisen we contractueel van onze externe dienstverleners om dergelijke gegevens volgens de door toepasselijke gegevensbeschermingswetten vereiste normen te beschermen. In reactie op veranderende eisen en technologische vooruitgang passen we deze controles regelmatig aan.

Een van de voorwaarden voor een dienstverband is dat medewerkers van Janus Henderson verplicht zijn alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder gegevensbeschermingswetten, op te volgen. Toegang tot gevoelige informatie is beperkt tot de medewerkers die dit nodig hebben voor de uitvoering van hun functie. Ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van vertrouwelijke klantgegevens door een medewerker van Janus Henderson is verboden en kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

Belangrijke informatie voor inwoners van Californië

Deze aanvullende informatie wordt verstrekt zoals vereist door de California Consumer Privacy Act (de "CCPA").  De CCPA biedt inwoners Californië specifieke privacyrechten, zoals het recht om:

 • Te weten welke persoonlijke gegevens wij in de afgelopen 12 maanden over u verzamelden;
 • Te verzoeken om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons werden verzameld of bewaard;
 • Gelijke behandeling te ontvangen bij de uitvoering van deze rechten (dat wil zeggen dat we u niet zullen discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten in het kader van de CCPA); en
 • Deze informatie te ontvangen in een toegankelijk formaat.

Als een inwoner van Californië bent dan verwijzen wij u naar ons Privacybeleid op onze voor de VS bedoelde website voor meer informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen of een andere persoon toe te staan uit uw naam te handelen.

Wijziging van deze informatie

Wij werken deze informatie regelmatig bij en deze informatie is altijd via janushenderson.com of op verzoek beschikbaar.

TOP