Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website Juridische informatie (NL) - Janus Henderson Investors
Voor financiële professionals in Nederland

Juridisch

Belangrijke Informatie

De informatie op deze website is alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Door het lezen en accepteren van de voorwaarden uiteengezet in de 'Belangrijke juridische informatie' op deze pagina, verklaart en waarborgt u woonachtig te zijn in Nederland. De informatie op deze website is uitdrukkelijk niet bedoeld voor bezoekers woonachtig buiten Nederland (en in het bijzonder niet bedoeld voor bezoekers woonachtig in de Verenigde Staten) waar het aanbieden van of het uitnodigen tot het nemen van een recht van deelneming in de fondsen genoemd op deze website, hierna genoemd ‘de fondsen’, niet is toegestaan, of waar rechten van deelneming in de fondsen niet verkrijgbaar zijn.

De informatie die op of via deze website verstrekt wordt, is geen aanbod van of uitnodiging tot het nemen van een recht van deelneming in de fondsen of een van de subfondsen van voornoemd fonds. Ook dient de informatie die op of via deze website verstrekt wordt niet aangemerkt te worden als beleggingsadvies of aanbeveling ten aanzien van de geschiktheid van een deelneming in (een subfonds van) - de fondsen ten behoeve van een specifieke belegger. Indien u niet zeker bent van de betekenis van enige op deze website verstrekte informatie, raadpleegt u dan uw juridisch, financieel of enig andere professionele adviseur.

Het besluit om in te schrijven op rechten van deelneming kan en mag uitsluitend (indien en voor zover vereist) worden gebaseerd op de informatie in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus (= de financiële bijsluiter), aangevuld met informatie uit de meest recente jaarverslagen, interim-verslagen (indien later gepubliceerd), jaarrekeningen en het inschrijfformulier van het betreffende subfonds van - de fondsen. Het is de verantwoordelijkheid van degene die de informatie op deze website leest en degene die wenst in te schrijven op een van de op deze website beschreven fondsen om informatie in te winnen over en zich te houden aan toepasselijke wetten en regels binnen het relevante rechtsgebied.

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van een investering en het rendement daaruit kunnen door marktschommelingen en wisselende valutakoersen stijgen en dalen en het is mogelijk dat u bij verkoop minder dan het oorspronkelijk belegde kapitaal terugkrijgt. Fiscale veronderstellingen kunnen wijzigingen indien de betreffende wetgeving wijzigt en de waarde van een fiscale vrijstelling (voor zover van toepassing) is afhankelijk van uw individuele omstandigheden.

De waarde van uw belegging in Janus Henderson Horizon Fund kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van een investering en het rendement daaruit kunnen door marktschommelingen en wisselende valutakoersen stijgen en dalen en het is mogelijk dat u bij verkoop minder dan het oorspronkelijk belegde kapitaal terugkrijgt. Fiscale veronderstellingen kunnen wijzigingen indien de betreffende wetgeving wijzigt en de waarde van een fiscale vrijstelling (voor zover van toepassing) is afhankelijk van uw individuele omstandigheden.

Voor meer informatie over de fondsen verwijzen wij u naar het prospectus, het vereenvoudigd prospectus en overige voornoemde informatie. De informatie is te raadplegen via deze website en/of verkrijgbaar bij/via

Janus Henderson Investors
Roemer Visscherstraat 43-45
1054 EW Amsterdam
Nederland

WIJ ZIJN VAN MENING DAT DE INFORMATIE DIE OP DEZE WEBSITE WORDT VERSCHAFT JUIST IS, MAAR WIJ KUNNEN DE JUISTHEID OF ACTUALITEIT VAN DEZE INFORMATIE NIET GARANDEREN EN WIJ WIJZEN IEDERE, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS IMPLICIETE, VERKLARING OF GARANTIE IN DIT VERBAND AF, WAARONDER - DOCH NIET BEPERKT TOT - VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, TOEPASSELIJKHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, AANSPRAKEN EN HET NIET MAKEN VAN ENIG INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE KAN DOOR ONS OP IEDER MOMENT ZONDER AANKONDIGING WORDEN GEWIJZIGD. INDIEN U BESLUIT DEZE WEBSITE VERDER TE LEZEN, AANVAARDT U ONZE UITSLUITING VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING VOOR ZOWEL DIRECTE ALS INDIRECTE SCHADE, AANVULLENDE SCHADE EN GEVOLGSCHADE, ALSMEDE INCIDENTELE OF BIJZONDERE EN OVERIGE SCHADE, WAARONDER - MAAR NIET BEPERKT TOT - WINSTDERVING EN/OF INKOMSTENDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS, DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK DOOR U EN HET VERSCHAFFEN VAN HET GEBRUIK DOOR ONS VAN DEZE WEBSITE EN/OF DE INHOUD DAARVAN, ONAFHANKELIJK VAN HET SOORT OF DE BASIS VOOR DE GEDRAGING, TE WETEN CONTRACTUEEL, NALATIGHEID, GARANTIE, WETTELIJK DANWEL ANDERSZINS, EN NIETTEGENSTAANDE EVENTUELE ADVISERING AAN ONS OVER MOGELIJKE SCHADELIJKE GEVOLGEN, EEN EN ANDER VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE NEDERLANDSE WETTELIJKE BEPALINGEN. INDIEN U ONTEVREDEN BENT OVER (ENIG ONDERDEEL VAN) DEZE WEBSITE, OF OVER DEZE INFORMATIE, DAN IS UW UITSLUITENDE EN ENIGE MOGELIJKE ACTIE HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE TE STAKEN.

De fondsen - zijn in het Verenigd Koninkrijk erkend en rechten van deelneming in haar kapitaal mogen derhalve als zodanig in het Verenigd Koninkrijk worden aangeboden c.q. verkocht.

Voor potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk geldt dat alle, of de meeste van de beschermende maatregelen die in het Verenigd Koninkrijk wettelijk verplicht zijn, niet van toepassing zijn op beleggingen in - de fondsen en dat er geen compensatie zal worden gegeven op basis van het 'Investor's Compensation Scheme' dat in het Verenigd Koninkrijk is ingesteld.

De fondsen zijn niet geregistreerd volgens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en rechten van deelneming in het fonds zullen niet worden verkocht aan inwoners van de Verenigde Staten of Amerikaanse staatsburgers, inclusief vennootschappen en andere rechtspersonen, tenzij in gevallen waar dit wettelijk is toegestaan.

Tenzij uitdrukkelijk bepaald, dient de op deze website verstrekte informatie in geen enkel geval, geheel noch gedeeltelijk, te worden gekopieerd, verveelvoudigd of verspreid. Alle intellectuele en overige eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website berusten bij ons en geen enkel recht hiertoe of in verband hiermee zal op enige wijze aan u toekomen.

Janus Henderson Horizon Fund is geregistreerd of zal spoedig geregistreerd zijn voor verkoop in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Hong Kong, Nederland, Noorwegen, Singapore, Spanje, Taiwan (10 fondsen), Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Tenzij uitdrukkelijk bepaald, dient de op deze website verstrekte informatie in geen enkel geval, geheel noch gedeeltelijk, te worden gekopieerd, verveelvoudigd of verspreid. Alle intellectuele en overige eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website berusten bij ons en geen enkel recht hiertoe of in verband hiermee zal op enige wijze aan u toekomen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd. Indien u ervoor kiest om enige pagina's op deze website te "bookmarken" voor toekomstig gebruik, stemt u ermee in dat het uw verantwoordelijkheid zal zijn te controleren of er tussentijds enige actualisering van deze disclaimer of enige andere informatie op de website heeft plaatsgevonden.

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Janus Henderson Investors neemt de privacy van onze klanten zeer serieus en zet zich in om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij omgaan met de gegevens over u die wij ontvangen via deze website. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen zoals beschreven in ons Privacybeleid.

Wij maken gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen) ter ondersteuning van diverse aspecten van uw websitebezoek, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor professionele beleggers.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Janus Henderson Investors Europe S.A. (registratienr. B22848 te 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Henderson Global Investors Limited is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Janus Henderson, Janus, Henderson, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared en Knowledge Labs zijn handelsmerken van Janus Henderson Group plc of een van haar dochtermaatschappijen. © Janus Henderson Group plc.

TOP