Voor financiële professionals in Nederland

Status volgens de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ('Sustainable Finance Disclosure Regulation' of SFDR) – Global Property Equities Fund

Janus Henderson Horizon Fund – Global Property Equities Fund

Het fonds is ingedeeld als fonds dat voldoet aan de bepalingen van artikel 8 van de SFDR als product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot.

A. Samenvatting

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft duurzaam beleggen niet als doel.

Het fonds promoot de beperking van de klimaatverandering door doelstellingen aan te nemen voor de vermindering van broeikasgasemissies en door de principes van het UN Global Compact te ondersteunen (met betrekking tot zaken zoals mensenrechten, arbeid, corruptie en milieuvervuiling). Het fonds tracht ook beleggingen te vermijden in bepaalde activiteiten die schade kunnen toebrengen aan de menselijke gezondheid of het menselijke welzijn door bindende uitsluitingen toe te passen. Het fonds gebruikt geen referentiebenchmark om zijn ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

De bindende elementen van de beleggingsstrategie die we hierna beschrijven, worden uitgevoerd als screenings met het oog op uitsluiting binnen het orderbeheersysteem van de beleggingsbeheerder, waarvoor ook continu gebruik wordt gemaakt van een of meer externe gegevensverstrekkers.

De beleggingsbeheerder beoordeelt de ondernemingen waarin wij beleggen op de naleving van goede governancepraktijken.

Bovendien heeft de beleggingsbeheerder de beginselen van de VN voor verantwoord beleggen (UNPRI) ondertekend.

Minimaal 90% van de beleggingen van het financiële product wordt gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

Alle beleggingen van het financiële product die worden gebruikt om te voldoen aan de ecologische  en/of sociale  kenmerken die het financiële product promoot, zijn directe beleggingen.

De duurzaamheidsindicatoren die worden gebruikt om te meten of elk van de ecologische of sociale kenmerken die dit financiële product promoot, ook daadwerkelijk worden behaald, zijn:

  • Algemene UNGC-compliancestatus.
  • % van de portefeuille: emittenten met wetenschappelijk gefundeerde emissiedoelstellingen of een geverifieerd engagement om wetenschappelijk gefundeerde emissiedoelstellingen aan te nemen.
  • ESG-uitsluitingsscreenings – zie 'G. Methodologieën voor ecologische of sociale kenmerken?' hierna voor meer informatie over de uitsluitingen.

De beleggingsbeheerder past screenings toe om directe beleggingen in vastgoedbeleggingsvennootschappen (REIT's) voor gevangenissen uit te sluiten. Emittenten worden ook uitgesloten als wordt verondersteld dat zij niet voldoen aan de principes van het UN Global Compact.

Het fonds past ook het bedrijfsbrede uitsluitingsbeleid toe, dat ook betrekking heeft op controversiële wapens, zoals uiteengezet in paragraaf 10.15 van het hoofdstuk 'Beleggingsbeperkingen' in het prospectus.

De beleggingsbeheerder gaat actief in dialoog met ondernemingen om hen aan te moedigen wetenschappelijk gefundeerde emissiedoelstellingen voorop te stellen, of een geverifieerd engagement aan te gaan om wetenschappelijk gefundeerde emissiedoelstellingen aan te nemen1. De beleggingsbeheerder verbindt zich ertoe dat minstens 10% van de ondernemingen in de portefeuille goedgekeurde of toegezegde doelstellingen heeft en zal de vooruitgang van die ondernemingen in het licht van die doelstellingen monitoren.

Het vastgoedteam van JHI gaat selectief te werk bij de keuze van dataleveranciers en verkiest in de eerste plaats gegevens van externe dataleveranciers die gespecialiseerd zijn in vastgoed, zoals GRESB, ICE en EPRA, naast de ESG-leverancier (van ecologische, sociale en governance-informatie) MSCI die JHI heeft gekozen om zijn eigen ESG-raamwerk te ondersteunen.

Indien er geen uitsluitingsgegevens beschikbaar zijn of het beleggingsteam het niet eens is met de beoordeling, werkt het team samen met een onafhankelijk toezichtsorgaan bij JHI om de beoordeling te valideren.

Het eigen kader van het team steunt sterk op hun vastgoedexpertise voor de beoordeling van materiële kwesties en houdt rekening met kaders zoals SASB.

Als er gegevens ontbreken, zal er met het oog op uitsluitingsscreenings voor bindende criteria bewijsmateriaal worden voorgelegd aan een onafhankelijk toezichthoudend orgaan bij JHI.

In het beleid van JHI inzake duurzaamheidsrisico's worden de ESG-integratieprincipes, de beginselen voor duurzaam beleggen en de basisuitsluitingen voor potentiële beleggingen uiteengezet.

Elke beleggingsafdeling voert zijn eigen due-diligenceprocessen uit voordat ze beleggingsbeslissingen neemt binnen zijn Artikel 8-fondsen, en maakt daarbij gebruik van interne en externe tools en research.

De onderneming ondersteunt een aantal codes voor zorgvuldig beheer en bredere initiatieven wereldwijd, en heeft ook de UK Stewardship Code ondertekend. Details over de manier waarop JHI met engagement omgaat, vindt u in het ESG-beleggingsbeleid, dat te vinden is in de 'ESG Resource Library' op de website van Janus Henderson.

Janus Henderson heeft een Proxy Voting Committee, dat bepaalt waarop we bij volmacht stemmen over belangrijke kwesties en dat richtlijnen opstelt voor toezicht op het stemproces.

1 Goedgekeurd of geverifieerd door SBT – https://sciencebasedtargets.org, of equivalent

TOP