Voor financiële professionals in Nederland

Status volgens de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ('Sustainable Finance Disclosure Regulation' of SFDR) – Pan European Fund

Janus Henderson Fund – Pan European Fund

Het fonds is ingedeeld als fonds dat voldoet aan de bepalingen van artikel 8 van de SFDR als product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot.

A. Samenvatting

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft duurzaam beleggen niet als doel.

Het fonds promoot de beperking van de klimaatverandering en wil emittenten met een hoge koolstofintensiteit en zonder geloofwaardige transitiestrategie vermijden. Het fonds tracht ook beleggingen te vermijden in bepaalde activiteiten die schade kunnen toebrengen aan de menselijke gezondheid of het menselijke welzijn door bindende uitsluitingen toe te passen. Het fonds gebruikt geen referentiebenchmark om zijn ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

De bindende elementen van de beleggingsstrategie die we hierna beschrijven, worden uitgevoerd als screenings met het oog op uitsluiting binnen het orderbeheersysteem van de beleggingsbeheerder, waarvoor ook continu gebruik wordt gemaakt van een externe gegevensverstrekker.

De goede governancepraktijken van de ondernemingen waarin we beleggen, worden onderzocht vóór we erin beleggen en daarna ook nog periodiek conform het beleid inzake duurzaamheidsrisico's ('beleid').

Bovendien heeft de beleggingsbeheerder de beginselen van de VN voor verantwoord beleggen (UNPRI) ondertekend.

Minimaal 85% van de beleggingen van het financiële product wordt gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

Alle beleggingen van het financiële product die worden gebruikt om te voldoen aan de ecologische  en/of sociale  kenmerken die het financiële product promoot, zijn directe beleggingen.

  • Koolstof - Koolstofintensiteit Scope 1 & 2
  • Percentage emittenten in de portefeuille waarvan is vastgesteld dat zij een geloofwaardige transitiestrategie hebben in overeenstemming met de eigen methodologie van de beleggingsbeheerder.
  • ESG-uitsluitingsscreenings – zie 'G. Methodologieën voor ecologische of sociale kenmerken?' hierna voor meer informatie over de uitsluitingen.

De Bbeleggingsbeheerder past screenings toe om directe beleggingen in bedrijfsemittenten uit te sluiten op basis van hun betrokkenheid bij bepaalde activiteiten.

Het fonds past ook het bedrijfsbrede uitsluitingsbeleid toe (dat ook betrekking heeft op controversiële wapens), zoals uiteengezet in het prospectus van het fonds onder het hoofdstuk 'Beleggingsbeperkingen' in bijlage 2.

De beleggingsbeheerder kan beleggen in emittenten met een hoge koolstofintensiteit1 (afgezien van die die hierboven worden uitgesloten) als die op basis van zijn eigen, hierna toegelichte methodologie vaststelt dat die emittenten over een geloofwaardige transitiestrategie beschikken.

Overeenkomstig de eigen methodologie van de beleggingsbeheerder wordt een transitiestrategie van een onderneming slechts geloofwaardig geacht als die minstens een van de volgende elementen bevat:

  • een wetenschappelijk gefundeerde emissiedoelstelling of een geverifieerde verbintenis om een wetenschappelijk gefundeerde emissiedoelstelling aan te nemen2;

of

  • een ESG-rating AA of hoger3; of
  • In het specifieke geval van de luchtvaartsector, aanzienlijke investeringen in de vliegtuigvloot om de koolstofuitstoot terug te dringen (dus met het oog op een jongere vloot dan gemiddeld); of
  • het engagement om 30% van de toekomstige bruto-investeringen en/of zijn onderzoek en ontwikkeling toe te wijzen aan projecten die gericht zijn op duurzaamheid, in overeenstemming met de methodologieën van de beleggingsbeheerder.

Om de geldigheid van de transitiestrategie te beoordelen, kunnen ook aanvullende criteria worden gehanteerd.

Voor het doel van de AMF-doctrine is de niet-financiële analyse of rating hoger dan:

  1. 90% voor aandelen die zijn uitgegeven door largecapbedrijven met hoofdkantoor in een 'ontwikkeld' land, schuldeffecten en geldmarktinstrumenten met een hoogwaarde kredietrating, overheidsobligaties uitgegeven door ontwikkelde landen.
  2. 75% voor aandelen uitgegeven door largecapbedrijven met hoofdkantoor in een 'groeiland', aandelen uitgegeven door small- en midcapbedrijven, schuldinstrumenten en geldmarktinstrumenten met een hoogrentende kredietrating en overheidsobligaties uitgegeven door 'groeilanden'.

De beleggingsbeheerder kan in het fonds posities opnemen die op basis van informatie of screenings van externe partijen niet blijken te voldoen aan de bovengenoemde uitsluitingscriteria indien de beleggingsbeheerder van mening is dat de gegevens ontoereikend of onjuist zijn.

Het fonds heeft de MSCI ESG Manager gekozen als primaire informatiebron voor ESG-onderzoek (onderzoek naar ecologische, sociale en governancefactoren).

Als er lacunes in de dekking worden vastgesteld, kan een beroep worden gedaan op verkopers van ESG-onderzoek of interne research ter aanvulling van dat ESG-onderzoek.

De allocaties kunnen geraamde of gerapporteerde gegevens zijn die werden ontvangen van de externe gegevensverstrekker. Voor posities waarover de externe gegevensverstrekker geen informatie heeft, kan eigen research worden gebruikt.

De geschiktheid van het verstrekte bewijs wordt geëvalueerd door een onafhankelijk orgaan bij JHI.

Het bereik van de gegevens wordt direct bepaald door het bereik van de onderliggende leverancier van ESG-informatie. De interne gegevensstructuur van JHI is voldoende flexibel om eigen bewijsmateriaal te integreren of evaluaties aan te passen aan toekomstige vereisten.

In het beleid van JHI inzake duurzaamheidsrisico's worden de ESG-integratieprincipes, de beginselen voor duurzaam beleggen en de basisuitsluitingen voor potentiële beleggingen uiteengezet.

Elke beleggingsafdeling voert zijn eigen due-diligenceprocessen uit voordat ze beleggingsbeslissingen neemt binnen zijn Artikel 8-fondsen, en maakt daarbij gebruik van interne en externe tools en research.

Details over de manier waarop JHI met engagement omgaat, vindt u in het ESG-beleggingsbeleid, dat te vinden is in de 'ESG Resource Library' op de website van Janus Henderson.

De onderneming ondersteunt een aantal codes voor zorgvuldig beheer en bredere initiatieven wereldwijd, en heeft ook de UK Stewardship Code ondertekend.

Janus Henderson heeft een Proxy Voting Committee, dat bepaalt waarop we bij volmacht stemmen over belangrijke kwesties en dat richtlijnen opstelt voor toezicht op het stemproces.

1. High carbon intensity refers to the 5% of highest emitting companies in the Western Europe (EX UK) stocks above EUR1bn market cap .
2 Approved or verified by SBT – https://sciencebasedtargets.org, or equivalent
3. Rating by MSCI – https://www.msci.com/or equivalent.

TOP