Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website Horizon Sustainable Future Technologies Fund - Janus Henderson Investors
Voor financiële professionals in Nederland

Horizon Sustainable Future Technologies Fund

Met onze benadering beogen wij een aantrekkelijk vermogensrendement op lange termijn te behalen door ons te richten op bedrijven die technologische oplossingen met een positieve impact op milieu en maatschappij bieden.

ISIN
LU2342242042

NAV
USD 11.53
As of 22/07/2024

1-daagse verandering
USD -0.01 (-0.09%)
Per 22/07/2024

Overzicht

DE ESSENTIE VAN ONZE STRATEGIE

 • Een in het VK gevestigd team van sectorexperts met in totaal meer dan 90 jaar ervaring in het opvolgen van de technologische hype-cycle.
 • Positieve screening van duurzame technologieën die oplossingen bieden voor de grootste uitdagingen op milieu- en maatschappelijk gebied.
 • Negatieve screening om bedrijven te vermijden die goederen of diensten leveren die het milieu of de maatschappij schaden.
 • Een gedisciplineerde waarderingsaanpak om onderschat winstpotentieel en rationele groei tegen een redelijke prijs te vinden.

WAAR STAAN WE VOOR?

 • Volgens ons is technologie de wetenschap van probleemoplossing en kunnen verantwoorde innovatie en disruptie positief uitpakken.
 • Onze diepgaande kennis en uitgebreide ervaring stellen ons in staat de technologische hype-cycle te volgen om blijvende, ondergewaardeerde groeikansen te vinden die een oplossing bieden voor de problemen waar mensen overal ter wereld mee te maken hebben, en waarvoor technologie op een goede manier wordt ingezet.
 • Deze aanpak biedt klanten toegang tot bedrijven die positieve milieu- en maatschappelijke voordelen bieden, en van mogelijk aantrekkelijke langetermijnrendementen.
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar kapitaalgroei te bieden over een lange termijn (5 jaar of meer) door te beleggen in technologiegerelateerde bedrijven die bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie.

Meer

Het Fonds belegt ten minste 90% van zijn vermogen in aandelen of gerelateerde instrumenten van technologiegerelateerde bedrijven, waarvan de producten en diensten volgens de beleggingsbeheerder bijdragen tot veranderingen die positief zijn voor het milieu of de maatschappij en daardoor een impact hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie. Het beleggingsuniversum van het Fonds wordt gedefinieerd door technologiegerelateerde bedrijven die ten minste 50% van hun huidige of verwachte toekomstige inkomsten halen uit de door de beleggingsbeheerder vastgestelde duurzame technologiethema's (zoals verder uiteengezet in het deel Beleggingsstrategie). Het Fonds zal beleggingen vermijden in bedrijven die naar de mening van de Beleggingsbeheerder kunnen bijdragen aan aanzienlijke milieu- of maatschappelijke schade. Het Fonds kan beleggen in bedrijven van elke omvang in elk land.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals staatsobligaties van beleggingskwaliteit, contanten en geldmarktinstrumenten.
De Beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI ACWI Information Technology Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze een nuttige vergelijkingsbasis kan zijn om de resultaten van het Fonds te beoordelen. De Beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

PORTEFEUILLEBEHEER

Graeme Clark

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1994. Bij ons sinds 2013.

Alison Porter

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1995. Bij ons sinds 2014.

Richard Clode, CFA

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2003. Bij ons sinds 2014.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 30/06/2024
IU2 USD (Net) MSCI ACWI Information Technology NR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
03/08/2021
IU2 USD (Net) 6.19 17.83 29.86 - - - 5.95
MSCI ACWI Information Technology NR 9.13 24.80 37.68 - - - 12.79
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 30/06/2024
IU2 USD (Net) MSCI ACWI Information Technology NR
YTD 2023 2022 Prestatie aanvang
03/08/2021
IU2 USD (Net) 17.83 38.10 -31.02 5.40
MSCI ACWI Information Technology NR 24.80 51.02 -31.07 9.21
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 5.00%
Jaarlijkse kosten 0.85%
Lopende kosten
(Per 30-06-2023)
0.96%

Portefeuille

Grootste belangen (Vanaf 30/06/2024)
% van fonds
Microsoft 4.96
Advanced Micro Devices 3.90
Marvell Technology 3.65
ServiceNow 3.47
Synopsys 3.07
Lam Research 3.07
Universal Display 3.06
MercadoLibre 3.03
Itron 2.99
Mobileye Global 2.94

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 van 7; dat is een middelgroot-hoge risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.