Voor financiële professionals in Nederland

Absolute Return Income Fund

Een strategie die streeft naar een hoger rendement dan dat van cash door hoofdzakelijk te beleggen in vastrentende effecten en aanverwante derivaten.

ISIN
IE00BD352H32

NAV
EUR 9.86
As of 25/10/2021

1-Day Change
EUR 0.00 (0.00%)
As of 25/10/2021

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar positieve, consistente rendementen te bieden (hoewel dit niet wordt gegarandeerd) die hoger liggen dan de rendementen die zouden worden verdiend op kasdeposito's.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2% hoger ligt dan de FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een wereldwijde portefeuille van obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief hoogrentende obligaties (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit) en door activa gedekte en door hypotheek gedekte effecten, uitgegeven door overheden of bedrijven. Het Fonds kan direct of via derivaten (complexe financiële instrumenten) beleggen.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in andere soorten obligaties van om het even welke emittent, preferente aandelen, contanten en geldmarktinstrumenten.
In bepaalde marktomstandigheden kan het meer dan 35% van zijn vermogen beleggen in overheidsobligaties die uitgegeven zijn door een en dezelfde instelling. Het Fonds zal niet meer dan 15% van zijn vermogen beleggen in hoogrentende obligaties (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit) en zal nooit beleggen in obligaties met een rating onder B- of B3 (van kredietratingbureaus) of die, als ze geen rating hebben, volgens de beleggingsbeheerder van vergelijkbare kwaliteit zijn.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder beschikt over een hoge mate van vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Een cash-plus strategie die is ontworpen om een gestage inkomstenstroom en een hoger rendement dan een geldmarktfonds te realiseren
 • Geeft een hoge prioriteit aan kapitaalbehoud
 • Een potentiële spreider voor allocatie naar de obligatiemarkt
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Jason England

Portfolio Manager

Industrie sinds 1994. Joined Firm in 2017.

Daniel Siluk

Portfefeuillebeheerder

Industrie sinds 2003. Joined Firm in 2015.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/09/2021
G2 HEUR (Net) Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Index
  
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
G2 HEUR (Net) -0.30 0.10 0.71 -0.91 -0.70
Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Index -0.52 -0.42 -0.42 -0.48 -0.51
 
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
G2 HEUR (Gross) 0.15 0.57 1.32 -0.07 0.14
Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Index + 2.00% 1.46 1.58 1.58 1.50 1.48
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 30/09/2021
G2 HEUR (Net) Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Index
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
G2 HEUR (Net) 0.00 -0.60 -0.30 0.17 -0.22 - -0.22
Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Index -0.05 -0.40 -0.52 -0.45 -0.47 - -0.46
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
G2 HEUR (Gross) - 0.42 - 0.43
Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Index + 2.00% - 1.52 - 1.53
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
G2 HEUR (Net) Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Index
2016 2017 2018 2019 2020
G2 HEUR (Net) - -0.20 -1.72 1.34 0.81
Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Index - -0.51 -0.47 -0.42 -0.43
 
2016 2017 2018 2019 2020
G2 HEUR (Gross) - 0.65 -0.88 1.86 1.27
Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Index + 2.00% - 1.47 1.53 1.57 1.57
FEE INFORMATION
Initial Charge 0.00%
Annual Charge 0.40%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2021)
0.45%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 30/09/2021)
% VAN FONDS
Bank of America Corp, 1.73%, 07/22/27 4.50
Macquarie Bank Ltd, 2.30%, 01/22/25 4.14
AT&T Inc, 0.90%, 03/25/24 2.86
Hyundai Capital America, 1.00%, 09/17/24 2.82
Georgia-Pacific LLC, 0.62%, 05/15/24 2.81
Toyota Motor Credit Corp, 1.80%, 02/13/25 2.77
Mizuho Financial Group Inc, 1.55%, 07/09/27 2.77
Morgan Stanley, 1.51%, 07/20/27 2.74
Ausgrid Finance Pty Ltd, 1.24%, 10/30/24 2.73
Broadcom Inc, 1.95%, 02/15/28 2.72
Total 30.86

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting