Absolute Return Income Opportunities Fund

Een absoluutrendementstrategie die profiteert van de flexibiliteit om actieve high-convictionideeën in de praktijk te brengen via een macrovisie

ISIN
IE00BLY1N394

NAV
EUR 9.27
As of 29/09/2020

1-Day Change
EUR 0.01 (0.11%)
As of 29/09/2020

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een rendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei te bieden en tegelijk de kapitaalverliezen te beperken (hoewel dit niet wordt gegarandeerd).
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 3% hoger ligt dan de FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt ten minste 80 % van zijn vermogen in een wereldwijde portefeuille van obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief hoogrentende obligaties, obligaties met een non-investment grade rating, uitgegeven door overheden of bedrijven, en gesecuritiseerde activa dan wel gesecuritiseerde hypotheken.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
In bepaalde marktomstandigheden kan het meer dan 35% van zijn vermogen beleggen in overheidsobligaties die uitgegeven zijn door een en dezelfde instelling. De beleggingsbeheerder maakt uitgebreid gebruik van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder beschikt over een hoge mate van vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Het vermogen om te beleggen in een breed scala aan wereldwijde obligatiemarkten zonder de beperking van benchmarkspecifieke richtlijnen
 • Streeft naar een maximaal totaalrendement ongeacht de marktomstandigheden
 • Zorgt historisch gezien voor spreiding over traditionele en niet-traditionele beleggingscategorieën
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Nick Maroutsos

Hoofd wereldwijde obligaties | Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1999. Joined Firm in 2015.

Jason England

Portfolio Manager

Industrie sinds 1994. Joined Firm in 2017.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/06/2020
A2 HEUR FTSE 3-Month US Treasury Bill Index
  
Jun-2019 - Jun-2020 juni-2018 - juni-2019 juni-2017 - juni-2018 juni-2016 - juni-2017 juni-2015 - juni-2016
0.00% -1.71% -5.56% 0.41% -0.20%
FTSE 3-Month US Treasury Bill Index -0.42% -0.42% -0.50% -0.48% -0.23%
 
Jun-2019 - Jun-2020 juni-2018 - juni-2019 juni-2017 - juni-2018 juni-2016 - juni-2017 juni-2015 - juni-2016
1.61% 0.09% -3.66% 2.41% 1.80%
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill 0-3 Mths + 3.00% 2.59% 2.56% 2.47% 2.50% 2.77%
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/08/2020
A2 HEUR (Net) FTSE 3-Month US Treasury Bill Index
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A2 HEUR (Net) 0.43% 0.98% 0.22% -2.26% -0.82% - -1.27%
FTSE 3-Month US Treasury Bill Index -0.03% -0.28% -0.42% -0.44% -0.42% - -0.37%
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A2 HEUR (Gross) - 1.04% - 0.60%
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill 0-3 Mths + 3.00% - 2.57% - 2.62%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.65%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2020)
1.05%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/08/2020)
% VAN FONDS
RedZed Trust Series 2018-1, 2.49%, 03/09/50 4.79
Pepper Residential Securities Trust No. 23, 2.34%, 08/18/60 4.56
Liberty Series 2018-1, 1.74%, 10/10/49 4.16
Liberty Series 2018-3, 2.00%, 10/25/50 3.71
La Trobe Financial Capital Markets Trust 2018-2, 2.09%, 03/12/50 3.65
La Trobe Financial Capital Markets Trust 2017-2, 2.49%, 01/12/49 3.52
ICBCIL Finance Co Ltd, 3.65%, 03/05/22 3.51
Sinopec Capital 2013 Ltd, 3.12%, 04/24/23 3.51
La Trobe Financial Capital Markets Trust 2017-2, 1.99%, 01/12/49 3.38
Hyundai Capital America, 1.22%, 07/08/21 3.12
Total 37.91

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds koopt en verkoopt veel en zal dus hogere transactiekosten met zich meebrengen dan een fonds dat minder verhandelt. Deze transactiekosten komen boven op de lopende kosten van het Fonds.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP