Balanced Fund

Al meer dan 20 jaar biedt deze dynamische allocatiestrategie onze aandelen- en obligatie-expertise in één centrale oplossing

ISIN
IE00BD860H78

NAV
EUR 10.77
As of 22/05/2020

1-Day Change
(-)
As of 22/05/2020

Morningstar Rating

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Quarterly Update

Watch the investment team recap the historic first quarter.

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten te bieden en tegelijk de kapitaalverliezen te beperken (hoewel dit niet wordt gegarandeerd).
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,5% hoger ligt dan de 'gemengde' index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond), vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt tussen 35%-65% van zijn vermogen in aandelen van vooral Amerikaanse bedrijven, en tussen 35%-65% van zijn vermogen in obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief hoogrentende obligaties en leningen (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit) die vooral zijn uitgegeven door Amerikaanse bedrijven of de Amerikaanse overheid.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven en obligaties buiten de Verenigde Staten, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de 'gemengde' index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond), die in ruime mate representatief is voor de bedrijven en obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder beschikt over een hoge mate van vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Largecap groeiaandelen in combinatie met een actief beheerde obligatiestrategie voor de middellange termijn voor een sterk risicogecorrigeerd rendementspotentieel
 • Dynamische assetallocatiestrategie met de flexibiliteit om defensief te positioneren vooruitlopend op marktvolatiliteit door de weging van aandelen te verschuiven tussen 35-65% afhankelijk van de omstandigheden
 • Geïntegreerd onderzoek maakt het voor onze aandelen- en obligatieanalisten mogelijk om zich samen te richten op dezelfde wereldwijde sectoren
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Marc Pinto, CFA

Portfolio Manager

Industrie sinds 1983. Joined Firm in 1994.

Jeremiah Buckley, CFA

Portefeuillemanager

Industrie sinds 1998. Joined Firm in 1998.

Greg Wilensky, CFA

Head of U.S. Fixed Income

Industrie sinds 1993. Joined Firm in 2020.

Michael Keough

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 2006. Joined Firm in 2007.

Performance

De rendementscijfers in verband met deze aandelenklasse worden momenteel bijgewerkt voor publicatie op onze website.  Bovenaan de pagina kunt u een andere aandelenklasse selecteren.
FEE INFORMATION
Initial Charge 0.00%
Annual Charge 0.80%
Ongoing Charge
(Per 31/12/2019)
0.95%

Portefeuille

Grootste belangen (Per 30/04/2020)
% VAN FONDS
Microsoft Corp 4.27
Mastercard Inc 2.24
Apple Inc 2.24
UnitedHealth Group Inc 2.00
United States Treasury Note/Bond, 2.12%, 05/31/21 1.99
Amazon.com Inc 1.94
Alphabet Inc 1.92
Home Depot Inc 1.68
Merck & Co Inc 1.58
Adobe Inc 1.57
Total 21.43

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
TOP