Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website Balanced Fund - Janus Henderson Investors
Voor financiële professionals in Nederland

Balanced Fund

Al meer dan 30 jaar biedt deze dynamische allocatiestrategie onze aandelen- en obligatie-expertise in één centrale oplossing.

ISIN
IE0009515622

NAV
USD 51.76
As of 29/02/2024

1-daagse verandering
USD 0.15 (0.29%)
Per 29/02/2024

Totale Morningstar Rating

As of 31/01/2024

Overzicht

Kwartaalupdate

Het beleggingsteam bespreekt het kwartaal.

(Opmerking: Opgenomen in januari 2024).

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten te bieden en tegelijk de kapitaalverliezen te beperken (hoewel dit niet wordt gegarandeerd).
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,5% hoger ligt dan de 'gemengde' index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond), vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt 35%-65% van zijn vermogen in aandelen (equities), en 35%-65% van zijn vermogen in vastrentende waarden (debt securities) en leningen. Ten minste 80% van de activa is belegd in Amerikaanse bedrijven en Amerikaanse emittenten. Het totale bedrag van het Fonds dat kan worden belegd in effecten die worden verhandeld op de opkomende markten is 10%. Van het aandeel van 35%-65% van de activa van het Fonds dat is belegd in vastrentende (schuld)effecten en leningen, kan tot 35% van dat deel van de activa een rating hebben die lager is dan investment grade.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven en obligaties buiten de Verenigde Staten, contanten en geldmarktinstrumenten.
De Sub-Beleggingadviseur kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de 'gemengde' index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond), die in ruime mate representatief is voor de bedrijven en obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De Sub-beleggingsadviseur beschikt over een hoge mate van vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

OVER DIT FONDS

 • High-conviction large cap groeiaandelen in combinatie met een actieve obligatiestrategie op middellange termijn
 • Dynamische assetallocatiestrategie met de flexibiliteit om defensief te positioneren vooruitlopend op marktvolatiliteit door de weging van aandelen te verschuiven tussen 35-65% afhankelijk van de omstandigheden
 • Geïntegreerd onderzoek maakt het voor onze aandelen- en obligatieanalisten mogelijk om zich samen te richten op dezelfde wereldwijde sectoren
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

Jeremiah Buckley, CFA

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1998. Bij ons sinds 1998.

Greg Wilensky, CFA

Hoofd US Fixed Income | Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1993. Bij ons sinds 2020.

Michael Keough

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2006. Bij ons sinds 2007.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 31/01/2024
I2 USD (Net) Balanced Index (55%S&P500/45%BBUSAgg)
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
31/12/1999
I2 USD (Net) 1.86 1.86 11.79 4.89 8.47 7.46 6.07
Balanced Index (55%S&P500/45%BBUSAgg) 0.80 0.80 12.13 4.63 8.39 7.81 6.02
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
31/12/1999
I2 USD (Gross) - 9.42 8.48 7.13
Balanced Index (55%S&P500/45%BBUSAgg) + 1.50% - 10.02 9.43 7.61
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 31/12/2023
I2 USD (Net) Balanced Index (55%S&P500/45%BBUSAgg)
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 USD (Net) 14.77 14.77 -16.72 16.62 13.75 21.20 0.03 17.54 3.99 0.34 5.39
Balanced Index (55%S&P500/45%BBUSAgg) 16.62 16.62 -15.52 14.32 14.20 21.03 -2.12 13.29 7.84 1.25 10.23
Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar I2 USD (Net) Index
2023 14.77 16.62
2022 -16.72 -15.52
2021 16.62 14.32
2020 13.75 14.20
2019 21.20 21.03
2018 0.03 -2.12
2017 17.54 13.29
2016 3.99 7.84
2015 0.34 1.25
2014 5.39 10.23
2013 17.47 15.81
2012 12.60 10.72
2011 0.64 4.99
2010 7.60 11.71
2009 24.78 16.65
2008 -17.34 -19.84
2007 9.64 6.43
2006 10.03 10.28
2005 7.47 3.86
2004 7.53 7.91
2003 13.85 17.54
2002 -7.17 -7.89
2001 -5.38 -2.65
2000 -0.74 0.13
1999 from 31/12/1999 0.00 -
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 2.00%
Jaarlijkse kosten 0.80%
Ongoing Charge
(As of 31/12/2022)
0.86%

Portefeuille

Grootste belangen (Vanaf 31/01/2024)
% van fonds
Microsoft Corp 6.17
Apple Inc 3.29
NVIDIA Corp 2.98
Alphabet Inc 2.68
Mastercard Inc 2.42
UnitedHealth Group Inc 1.95
Meta Platforms Inc 1.87
Amazon.com Inc 1.79
United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 08/15/53 1.54
Accenture PLC 1.48
Totaal 26.17

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 van 7; dat is een middelgrote risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.