Voor financiële professionals in Nederland

Continental European Fund

Een actief beheerd fonds dat performance nastreeft door te anticiperen op de katalysatoren voor verandering bij Europese (ex VK) bedrijven en sectoren

ISIN
LU0113993397

NAV
EUR 17.94
As of 07/12/2023

1-daagse verandering
EUR -0.04 (-0.22%)
Per 07/12/2023

Totale Morningstar Rating

As of 30/11/2023

Morningstar Medalist Rating™

Silver Morningstar Analyst Rating
As of 20/09/2023

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn (5 jaar of meer).

Meer

Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven in continentaal Europa van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. De bedrijven zullen hun zetel in deze regio hebben of het grootste deel van hun activiteiten (direct of via dochtermaatschappijen) in deze regio uitvoeren.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI Europe (ex UK) Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze een nuttige vergelijkingsbasis kan zijn om de resultaten van het Fonds te beoordelen. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan de portefeuille van het Fonds wisselen tussen 'sterke overtuigingen' (waarbij de beheerder een aanzienlijk risico in vergelijking met de index zal nemen) en een voorzichtiger standpunt. Dit houdt in dat het rendement van het Fonds soms sterk kan verschillen van de index, terwijl het er op andere momenten nauwer bij kan aansluiten.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

OVER DIT FONDS

 • De portefeuilleopbouw is een combinatie van thema’s en aantrekkelijke aandeelspecifieke verhalen om toegang te bieden tot de duurzame groeitrends voor de lange termijn
 • De managers proberen onder alle marktomstandigheden kansen te benutten met behulp van fundamenteel onderzoek en thought leadership
 • Actieve portefeuille met een goede balans tussen largecapbedrijven en een selectie midcapkansen voor aanvullend rendement
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

John Bennett

Directeur Europese aandelen | Portefeuilebeheerder

Actief in de sector sinds 1987. Bij ons sinds 2011.

Tom O'Hara

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2006. Bij ons sinds 2018.

Tom Lemaigre, CFA

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2014.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 30/11/2023
I2 EUR (Net) MSCI Europe (ex UK) NR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
29/09/2000
I2 EUR (Net) 8.68 17.86 14.82 9.88 10.49 8.00 5.62
MSCI Europe (ex UK) NR 7.38 13.22 9.38 7.96 8.45 6.91 4.09
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 30/09/2023
I2 EUR (Net) MSCI Europe (ex UK) NR
YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I2 EUR (Net) 11.40 -11.29 24.62 4.14 29.43 -10.51 8.03 -0.56 14.63 10.25 25.51
MSCI Europe (ex UK) NR 9.19 -12.58 24.44 1.75 27.10 -10.86 11.40 2.42 11.42 7.22 23.18
Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar I2 EUR (Net) Index
2022 -11.29 -12.58
2021 24.62 24.44
2020 4.14 1.75
2019 29.43 27.10
2018 -10.51 -10.86
2017 8.03 11.40
2016 -0.56 2.42
2015 14.63 11.42
2014 10.25 7.22
2013 25.51 23.18
2012 22.95 20.66
2011 -7.68 -11.63
2010 7.95 9.56
2009 27.09 29.76
2008 -37.34 -42.19
2007 7.30 5.94
2006 22.86 22.00
2005 29.84 28.30
2004 13.35 13.60
2003 15.51 19.48
2002 -28.20 -32.01
2001 -10.40 -17.76
2000 from 29/09/2000 -5.80 -3.79
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 0.00%
Jaarlijkse kosten 1.00%
Lopende kosten
(Per 30/09/2022)
1.07%

Portefeuille

Grootste belangen (Vanaf 31/10/2023)
% van fonds
Novo Nordisk 5.84
UPM-Kymmene 4.71
ASML 3.91
Nestlé 3.73
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3.66
TotalEnergies 3.59
Shell 3.39
Airbus 3.10
Holcim 3.06
SAP 3.05

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 van 7; dat is een middelgrote risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.