Voor financiële professionals in Nederland

Global Investment Grade Bond Fund

ISIN
IE00BD861L89

NAV
USD 11.39
As of 19/01/2021

1-Day Change
USD 0.01 (0.09%)
As of 19/01/2021

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1.25% hoger ligt dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een wereldwijde portefeuille van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit (d.w.z. met een rating BBB of hoger), uitgegeven door bedrijven en andere emittenten.
Het Fonds kan ook andere activa houden, waaronder obligaties (inclusief converteerbare obligaties), preferente aandelen, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index, die in ruime mate representatief is voor de obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

PORTEFEUILLEBEHEER

James Briggs, ACA, CFA

Portfolio Manager

Industrie sinds 1997. Joined Firm in 2005.

Michael Keough

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 2006. Joined Firm in 2007.

Brad Smith

Portfolio Manager

Industrie sinds 2010. Joined Firm in 2010.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 31/12/2020
H1m USD (Net) Barclays Capital Aggregate Corporate Bond TR USD Hdg
  
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
H1m USD (Net) 12.07% 12.52% -3.34% - -
Barclays Capital Aggregate Corporate Bond TR USD Hdg 8.26% 11.99% -3.57% - -
 
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
H1m USD (Gross) 13.02% 13.47% -2.52% - -
Barclays Capital Aggregate Corporate Bond TR USD Hdg + 1.25% 9.62% 13.39% -2.36% - -
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/12/2020
H1m USD (Net) Barclays Capital Aggregate Corporate Bond TR USD Hdg
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
H1m USD (Net) 0.42% 12.07% 12.07% 6.82% - - 6.86%
Barclays Capital Aggregate Corporate Bond TR USD Hdg 0.50% 8.26% 8.26% 5.35% - - 5.43%
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
H1m USD (Gross) - - - 7.76%
Barclays Capital Aggregate Corporate Bond TR USD Hdg + 1.25% - - - 6.75%
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
H1m USD (Net) Barclays Capital Aggregate Corporate Bond TR USD Hdg
2016 2017 2018 2019 2020
H1m USD (Net) - - -3.34 12.52 12.07
Barclays Capital Aggregate Corporate Bond TR USD Hdg - - -3.57 11.99 8.26
 
2016 2017 2018 2019 2020
H1m USD (Gross) - - -2.52 13.47 13.02
Barclays Capital Aggregate Corporate Bond TR USD Hdg + 1.25% - - -2.36 13.39 9.62
FEE INFORMATION
Initial Charge 0.00%
Annual Charge 0.55%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2020)
0.82%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/12/2020)
% VAN FONDS
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3.50%, 03/15/31 1.11
JPMorgan Chase & Co, 2.96%, 05/13/31 1.07
SVB Financial Group, 3.12%, 06/05/30 0.93
Nationwide Building Society, 0.25%, 07/22/25 0.82
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 4.00%, 01/15/31 0.77
Black Hills Corp, 2.50%, 06/15/30 0.76
HSBC Holdings PLC, 1.59%, 05/24/27 0.75
State Street Corp, 3.03%, 11/01/34 0.73
JPMorgan Chase & Co, 2.08%, 04/22/26 0.73
Morgan Stanley, 3.88%, 01/27/26 0.72
Total 8.39

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP