Voor financiële professionals in Nederland

Global Life Sciences Fund

Op basis van ons inzicht in de wetenschappelijke en zakelijke kant van de gezondheidszorg belegt de strategie in bedrijven die voorzien in een onvervulde medische behoefte of die de gezondheidszorg efficiënter maken

ISIN
IE0002141913

NAV
USD 58.25
As of 08/12/2023

1-daagse verandering
USD -0.16 (-0.27%)
Per 08/12/2023

Totale Morningstar Rating

As of 30/11/2023

Overzicht

Kwartaalupdate

Het beleggingsteam bespreekt het kwartaal.

(Opmerking: Opgenomen in okt 2023).

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2% hoger ligt dan de MSCI World Health Care Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt voor minstens 80% in aandelen van bedrijven van om het even welke grootte die actief zijn in de levenswetenschappen, in om het even welk land. Tot 20% mag worden belegd in opkomende markten.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI World Health Care Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds individuele beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

OVER DIT FONDS

 • Belegt in bedrijven die voorzien in een onvervulde medische behoefte of die de gezondheidszorg efficiënter maken
 • Streeft naar een evenwichtige portefeuille met bedrijven uit verschillende subsectoren (farmacie, biotechnologie, zorgdiensten en medische apparatuur)
 • Een ervaren team van specialisten met inzicht in de wetenschappelijke en zakelijke kant van de gezondheidszorg
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

Andy Acker, CFA

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1996. Bij ons sinds 1999.

Daniel Lyons, Ph.D., CFA

Portefeuillebeheerder | Onderszoeksanalist

Actief in de sector sinds 2000. Bij ons sinds 2000.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 30/11/2023
I2 USD (Net) MSCI World Health Care NR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
31/03/2000
I2 USD (Net) 7.31 -1.09 -2.00 1.76 7.81 9.86 7.66
MSCI World Health Care NR 5.73 -0.64 -1.82 5.10 7.69 8.65 7.38
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
31/03/2000
I2 USD (Gross) - 9.52 11.66 9.47
MSCI World Health Care NR + 2.00% - 9.84 10.82 9.53
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 30/09/2023
I2 USD (Net) MSCI World Health Care NR
YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I2 USD (Net) -1.57 -3.59 5.60 24.37 28.04 2.76 21.48 -13.17 6.55 33.68 53.88
MSCI World Health Care NR -2.00 -5.41 19.80 13.52 23.24 2.51 19.80 -6.81 6.60 18.10 36.27
Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar I2 USD (Net) Index
2022 -3.59 -5.41
2021 5.60 19.80
2020 24.37 13.52
2019 28.04 23.24
2018 2.76 2.51
2017 21.48 19.80
2016 -13.17 -6.81
2015 6.55 6.60
2014 33.68 18.10
2013 53.88 36.27
2012 23.73 17.54
2011 7.03 9.46
2010 7.16 2.41
2009 25.68 18.89
2008 -30.45 -21.50
2007 20.78 3.94
2006 -2.90 10.47
2005 10.80 9.00
2004 13.33 6.00
2003 26.73 19.50
2002 -30.67 -17.98
2001 -20.02 -13.24
2000 from 31/03/2000 17.40 25.65
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 2.00%
Jaarlijkse kosten 1.50%
Lopende kosten
(Per 30/06/2022)
1.57%

Portefeuille

Grootste belangen (Vanaf 31/10/2023)
% van fonds
UnitedHealth Group Inc 7.48
Eli Lilly & Co 5.37
Novo Nordisk A/S 4.35
AstraZeneca PLC 4.11
Merck & Co Inc 3.16
Sanofi SA 2.79
AbbVie Inc 2.66
Abbott Laboratories 2.64
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.59
Novartis AG (ADR) 2.49
Totaal 37.64
Sectorallocatie % van fonds % van fonds (As of 31/10/2023)
Regional Allocation % van fonds % van fonds (As of October 31, 2023)

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 van 7; dat is een middelgrote risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.