Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website Global Multi-Strategy Fund - Janus Henderson Investors
Voor financiële professionals in Nederland

Global Multi-Strategy Fund

Dit marktneutrale fonds streeft naar absoluut rendement door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van bottom-up alternatieve beleggingsstrategieën, in combinatie met een top-down ‘beschermingsstrategie’.

ISIN
LU2114516706

NAV
EUR 10.24
As of 12/07/2024

1-daagse verandering
EUR -0.03 (-0.29%)
Per 12/07/2024

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een positief (absoluut) rendement te bieden, ongeacht de marktomstandigheden en over om het even welke periode van 12 maanden. Voor deze of enige andere periode is een positief rendement niet gegarandeerd, en vooral op kortere termijn kan het Fonds perioden van negatieve rendementen doormaken. Uw kapitaal loopt dan ook risico.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 7% hoger ligt dan de basisherfinancieringsrente in euro, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 3 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in een wereldwijde portefeuille van activa, inclusief bedrijfsaandelen, obligaties van en onder beleggingskwaliteit uitgegeven door overheden en bedrijven (inclusief converteerbare obligaties, voorwaardelijk converteerbare obligaties en noodlijdende effecten), en maakt in aanzienlijke mate gebruik van derivaten (complexe financiële instrumenten), waaronder total return swaps, om zowel long- als shortposities te nemen in bedrijven en obligaties die volgens de beleggingsbeheerder in waarde zullen stijgen (longposities) of dalen (shortposities), wat betekent dat het Fonds van elk van beide scenario's kan profiteren. Het fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in ondernemingen voor speciale doeleinden.
Het Fonds zal een aanzienlijk deel van zijn vermogen houden in contanten en geldmarktinstrumenten als gevolg van participaties in derivaten of voor activaspreidingsdoeleinden. Het Fonds kan ook long- of shortposities nemen in andere activaklassen zoals grondstoffen en het kan andere fondsen houden (zoals instellingen voor gemeenschappelijke belegging en beursverhandelde fondsen).
De Beleggingsbeheerder kan ook gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar de basisherfinancieringsrente in euro, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). Voor aandelenklassen met valuta-afdekking wordt de rentevoet die overeenstemt met de betreffende valuta van de aandelenklasse gebruikt als basis voor de rendementsvergelijking en voor de berekening van de prestatievergoeding. De Beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om beleggingen voor het Fonds te kiezen en is niet gebonden aan een benchmark.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

OVER DIT FONDS

 • Lage verwachte correlatie met traditionele en alternatieve beleggingsklassen: Het fonds streeft naar optimalisering van het voor risico gecorrigeerde totaalrendement op basis van zijn marktneutrale karakter en de lage verwachte correlatie tussen de onderliggende strategieën.
 • Top-down en bottom-up: Een aparte top-down ‘beschermingsstrategie’ streeft naar beperking van het staartrisico dat gepaard gaat met de bottom-up strategie.
 • Stabiel en ervaren beleggingsteam: Gediversifieerde expertise en prestatiegebonden beloning op basis van het totaalrendement
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

Houd er rekening mee dat de Protection-strategie weliswaar tot doel heeft het neerwaartse risico te verminderen, het niet verplicht is om kapitaalbescherming te bieden gedurende een bepaalde periode, en dat de strategie vooral op de kortere termijn perioden van negatieve rendementen kan laten zien. Kapitaal loopt dus risico.

PORTEFEUILLEBEHEER

David Elms

Hoofd gediversifieerde alternatieve beleggingen | Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1992. Bij ons sinds 2002.

Steve Cain

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1987. Bij ons sinds 2010.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 30/06/2024
I2 EUR (Net) Euro Main Refinancing Rate
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
03/06/2020
I2 EUR (Net) -1.23 -1.39 0.88 -0.04 - - 0.34
Euro Main Refinancing Rate 0.34 2.29 4.56 2.25 - - 1.65
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
03/06/2020
I2 EUR (Gross) 1.28 - - 1.76
Euro Main Refinancing Rate + 7.00% 9.41 - - 8.77
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 30/06/2024
I2 EUR (Net) Euro Main Refinancing Rate
YTD 2023 2022 2021 Prestatie aanvang
03/06/2020
I2 EUR (Net) -1.39 -0.08 0.04 1.55 1.29
Euro Main Refinancing Rate 2.29 3.91 0.58 0.00 0.00
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 5.00%
Jaarlijkse kosten 1.00%
Lopende kosten
(Per 30/09/2022)
1.14%
Performancevergoeding 20% (relative to the hurdle rate and high water mark)
Hurdle rate Euro Main Refinancing Rate

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als een middelgroot-lage, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 van 7; dat is een middelgroot-lage risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen. Hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit) zijn speculatiever van aard en zijn gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds koopt en verkoopt veel en zal dus hogere transactiekosten met zich meebrengen dan een fonds dat minder verhandelt. Deze transactiekosten komen boven op de lopende kosten van het Fonds.
 • CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • SPAC's zijn lege vennootschappen die zijn opgericht om bedrijven over te nemen. Ze zijn complex en ontberen vaak de transparantie van gevestigde ondernemingen, en houden daarom grotere risico's in voor beleggers.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.