Voor financiële professionals in Nederland

High Yield Fund

Een op hoge overtuiging gebaseerde actieve hoogrentende portefeuille, gericht op het nemen van het juiste risico door de hele kredietcyclus heen

ISIN
IE00BKKNH184

NAV
USD 10.41
As of 14/01/2021

1-Day Change
USD 0.02 (0.19%)
As of 14/01/2021

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is hoge inkomsten te bieden, met de mogelijkheid van enige kapitaalgroei op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,25% hoger ligt dan de Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in Amerikaanse hoogrentende bedrijfsobligaties (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit, dus gelijk aan BB+ of lager), uitgegeven door bedrijven of om het even welk ander type emittenten.
Het Fonds kan ook andere activa houden, waaronder andere soorten obligaties van om het even welke emittent, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond Index, die in ruime mate representatief is voor de obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Hoge overtuiging: Volgens ons is een op hoge overtuiging gebaseerde aanpak essentieel om aantrekkelijke meeropbrengsten voor onze klanten te realiseren en de risico's die met high-yield gepaard gaan te bewaken. Door de hele kredietcyclus heen richten we ons op het nemen van de juiste hoeveelheid risico door de marktblootstelling en portefeuillesamenstelling actief te beheren.
 • Gebaseerd op onderzoek: Onze analisten bestuderen emittenten uit het hele spectrum van kredietkwaliteit en kapitaalstructuur om een volledig beeld van fundamenteel kredietrisico te kunnen schetsen. Analisten functioneren naast portefeuillebeheerders als sectorexperts en risicomanagers om mogelijke outperformers te identificeren.
 • Wereldwijde middelen: De Amerikaanse strategie kan rekenen op ons team van wereldwijde kredietspecialisten. In plaats van als aparte teams, werken we samen als één wereldwijd team om bedrijven te beoordelen.
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Seth Meyer, CFA

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1998. Joined Firm in 2004.

Brent Olson

Portefeuillebeheerder | Kredietanalist

Industrie sinds 1997. Joined Firm in 2017.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 31/12/2020
H1m USD (Net) Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond TR
  
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
H1m USD (Net) 6.44% 14.81% -2.94% 6.09% -
Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond TR 7.11% 14.32% -2.08% 7.50% -
 
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
H1m USD (Gross) 7.27% 15.71% -2.15% 6.97% -
Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond TR + 1.25% 8.46% 15.75% -0.85% 8.84% -
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/12/2020
H1m USD (Net) Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond TR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
H1m USD (Net) 1.93% 6.44% 6.44% 5.85% - - 6.28%
Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond TR 1.88% 7.11% 7.11% 6.24% - - 6.94%
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
H1m USD (Gross) - - - 7.14%
Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond TR + 1.25% - - - 8.27%
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
H1m USD (Net) Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond TR
2016 2017 2018 2019 2020
H1m USD (Net) - 6.09 -2.94 14.81 6.44
Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond TR - 7.50 -2.08 14.32 7.11
 
2016 2017 2018 2019 2020
H1m USD (Gross) - 6.97 -2.15 15.71 7.27
Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond TR + 1.25% - 8.84 -0.85 15.75 8.46
FEE INFORMATION
Initial Charge 0.00%
Annual Charge 0.60%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2020)
0.76%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/12/2020)
% VAN FONDS
ARD Finance SA, 6.50%, 06/30/27 1.76
Allegheny Technologies Inc, 7.88%, 08/15/23 1.56
LABL Escrow Issuer LLC, 10.50%, 07/15/27 1.55
First Quantum Minerals Ltd, 7.25%, 04/01/23 1.44
Boston Scientific Corp 1.27
Ford Motor Co, 9.00%, 04/22/25 1.07
Dole Food Co Inc, 7.25%, 06/15/25 0.96
AMN Healthcare Inc, 4.62%, 10/01/27 0.92
Golden Entertainment Inc, 7.62%, 04/15/26 0.91
LGI Homes Inc, 6.88%, 07/15/26 0.89
Total 12.33

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP