Voor financiële professionals in Nederland

Horizon Euro Corporate Bond Fund

Voor beleggers die op zoek zijn naar hoogwaardige Europese creditexposure en een kans op een totaalrendement dat de benchmark overtreft

ISIN
LU0451950587

NAV
EUR 157.64
As of 08/12/2023

1-daagse verandering
EUR -0.31 (-0.20%)
Per 08/12/2023

Overzicht

Kwartaalupdate

Het beleggingsteam bespreekt het kwartaal.

(Opmerking: Opgenomen in okt 2023).

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,5% hoger ligt dan de iBOXX Euro Corporates Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn vermogen in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en andere soorten obligaties van beleggingskwaliteit die in euro's luiden. Het fonds kan tot 20% van zijn nettoactiva beleggen in total return swaps, en kan beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's); en/of door activa gedekte effecten en door hypotheek gedekte effecten.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in andere soorten obligaties (inclusief perpetuele obligaties) van om het even welke emittent, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de iBOXX Euro Corporates Index, die in ruime mate representatief is voor de obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

OVER DIT FONDS

 • Belegt voornamelijk in investment grade-bedrijfsobligaties die luiden in euro’s.
 • Een zorgvuldige aandelenanalyse zorgt ervoor dat posities een weerspiegeling zijn van overtuiging en kans, en niet van benchmarkwegingen
 • Een solide aandelenanalyse gecombineerd met een top-down macro-economische analyse, spreiding en risicobeheer
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
De Lipper Fund Awards zijn uitsluitend gebaseerd op aandelen in EUR van het Horizon Euro Corporate Bond Fund Klasse A2. De beschikbaarheid van deze aandelenklasse kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn. Prestatiegegevens staan vermeld in de desbetreffende EBI, vergoedingen en kosten kunnen afwijken en meer informatie vindt u in het prospectus van het fonds en de EBI. Wij raden u dringend aan deze documenten door te nemen voordat u een belegging doet. Neem voor overige vragen contact op met uw plaatselijke verkoopmedewerker.

PORTEFEUILLEBEHEER

Tim Winstone, CFA

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2003. Bij ons sinds 2015.

Tom Ross, CFA

Wereldwijd hoofd hoogrentende beleggingen | Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2002. Bij ons sinds 2002.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 30/11/2023
I2 EUR (Net) iBoxx Euro Corporates
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
18/12/2009
I2 EUR (Net) 2.76 5.24 3.00 -4.19 -0.44 1.06 3.23
iBoxx Euro Corporates 2.34 5.28 3.44 -3.62 -0.45 1.01 2.25
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
18/12/2009
I2 EUR (Gross) - 0.31 1.84 4.08
iBoxx Euro Corporates + 1.50% - 1.04 2.52 3.79
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 30/09/2023
I2 EUR (Net) iBoxx Euro Corporates
YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I2 EUR (Net) 2.01 -15.75 -1.04 4.27 6.82 -1.09 3.22 4.59 -1.29 8.11 3.19
iBoxx Euro Corporates 2.44 -14.17 -1.08 2.73 6.29 -1.30 2.38 4.73 -0.66 8.24 2.24
Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar I2 EUR (Net) Index
2022 -15.75 -14.17
2021 -1.04 -1.08
2020 4.27 2.73
2019 6.82 6.29
2018 -1.09 -1.30
2017 3.22 2.38
2016 4.59 4.73
2015 -1.29 -0.66
2014 8.11 8.24
2013 3.19 2.24
2012 17.92 13.59
2011 3.90 1.72
2010 11.69 4.73
2009 from 18/12/2009 -0.92 -0.66
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 0.00%
Jaarlijkse kosten 0.75%
Lopende kosten
(Per 30/06/2022)
0.77%

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als lag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 van 7; dat is een lage risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.