Voor financiële professionals in Nederland

Horizon Euro High Yield Bond Fund

Voor beleggers die op zoek zijn naar potentieel voor een hoog totaalrendement en kapitaalgroei in Europese vastrentende waarden

ISIN
LU0828818087

NAV
EUR 150.56
As of 31/03/2023

1-daagse verandering
EUR -0.10 (-0.07%)
Per 31/03/2023

Morningstar-rating
Per 28/02/2023

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,75% hoger ligt dan de ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged), vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 70% van zijn vermogen in hoogrentende bedrijfsobligaties in euro of Britse pond (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit, dus gelijk aan BB+ of lager). Het fonds kan tot 20% van zijn nettoactiva beleggen in total return swaps, en kan beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's); en/of door activa gedekte effecten en door hypotheek gedekte effecten.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in andere soorten obligaties (inclusief perpetuele obligaties) van om het even welke emittent, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged), die in ruime mate representatief is voor de obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

OVER DIT FONDS

 • Toegang tot het totale rendementspotentieel van Europese high-yieldobligaties via een portefeuille die gespreid is over issuers, sectoren en geografische regio’s
 • Een high-convictionportefeuille met de mogelijkheid om toegang te krijgen tot kleinere, minder liquide issuers, die allemaal actief beheerd worden om veranderingen in de markt te weerspiegelen
 • Aandelenselectie stimuleert rendement; richt zich op bedrijfsstatistieken, bedrijfsstrategie en obligatieconvenanten in de context van de kredietcyclus en marktomstandigheden
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

Tom Ross, CFA

Wereldwijd hoofd hoogrentende beleggingen | Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2002. Bij ons sinds 2002.

Tim Winstone, CFA

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2003. Bij ons sinds 2015.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 28/02/2023
I2 EUR (Net) ICE BofA Euro Non-Financial High Yield Constrained
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
19/11/2012
I2 EUR (Net) 0.29 3.05 -7.21 -1.87 0.54 3.73 4.13
ICE BofA Euro Non-Financial High Yield Constrained -0.11 3.20 -4.54 -0.48 0.73 3.34 3.64
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
19/11/2012
I2 EUR (Gross) - 1.34 4.59 4.99
ICE BofA Euro Non-Financial High Yield Constrained + 1.75% - 2.50 5.14 5.46
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 31/12/2022
I2 EUR (Net) ICE BofA Euro Non-Financial High Yield Constrained
YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I2 EUR (Net) -14.03 -14.03 2.49 2.90 12.04 -1.94 5.56 9.71 5.16 4.18 12.16
ICE BofA Euro Non-Financial High Yield Constrained -11.72 -11.72 3.31 2.69 10.76 -3.44 6.10 9.96 1.26 5.04 9.05
Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar I2 EUR (Net) Index
2022 -14.03 -11.72
2021 2.49 3.31
2020 2.90 2.69
2019 12.04 10.76
2018 -1.94 -3.44
2017 5.56 6.10
2016 9.71 9.96
2015 5.16 1.26
2014 4.18 5.04
2013 12.16 9.05
2012 from 19/11/2012 3.72 3.27
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 0.00%
Jaarlijkse kosten 0.75%
Lopende kosten
(Per 30/06/2022)
0.78%

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als een middelgroot-lage, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 van 7; dat is een middelgroot-lage risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. Met name de waarde van obligaties daalt doorgaans wanneer de rente stijgt (of naar verwachting zal stijgen). Dit risico wordt doorgaans groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging langer is.
 • Het Fonds belegt in hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit). Hoewel dergelijke obligaties doorgaans hogere rentevoeten bieden dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze speculatiever van aard en zijn ze gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het fonds kan derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te helpen verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking (hogere schulden), die een beleggingsresultaat kan vergroten. De winsten of verliezen voor het fonds kunnen derhalve groter zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.