Voor financiële professionals in Nederland

Horizon Pan European Property Equities Fund

Een actief beheerd fonds gericht op de beste ideeën van de fondsbeheerders over Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen en REIT’s voor het behalen van langetermijnkapitaalgroei

ISIN
LU0196034317

NAV
EUR 52.42
As of 02/06/2023

1-daagse verandering
EUR 1.84 (3.64%)
Per 02/06/2023

Morningstar-rating
Per 30/04/2023

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat hoger ligt dan de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index, na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 75% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen en gerelateerde instrumenten van vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en bedrijven die in vastgoed beleggen uit de EER of uit het Verenigd Koninkrijk als dat land niet langer deel uitmaakt van de EER. De effecten waarin wordt belegd zullen het grootste deel van hun inkomsten halen uit het bezit, de ontwikkeling en het beheer van vastgoed.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index, die in ruime mate representatief is voor de effecten waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

OVER DIT FONDS

 • Dankzij een breed universum en een selectieve benadering kan het team aandelen identificeren met een aantrekkelijk dividendrendement en aantrekkelijke groeikenmerken
 • Beheerd door een gespecialiseerd team dat gevestigd is in het VK, ondersteund door de bredere wereldwijde vastgoedaandelenteams in de VS en Singapore
 • Biedt een liquide manier om te spreiden naar onroerend goed en te profiteren van krachtige seculiere thema’s die van invloed zijn op de beleggingscategorie
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

Guy Barnard, CFA

Co-hoofd wereldwijde vastgoedaandelen | Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2003. Bij ons sinds 2006.

Nicolas Scherf

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2007. Bij ons sinds 2014.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 30/04/2023
I2 EUR (Net) FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
01/07/2004
I2 EUR (Net) 5.45 0.78 -30.23 -1.23 0.04 7.52 6.20
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR 5.65 0.71 -28.99 -4.13 -4.65 2.82 4.24
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 31/03/2023
I2 EUR (Net) FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR
YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I2 EUR (Net) -4.43 -36.82 28.71 -2.64 36.23 -5.30 20.82 -7.05 23.13 31.19 16.75
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR -4.68 -36.57 18.49 -10.74 28.52 -8.40 12.55 -5.29 18.14 25.35 10.79
Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar I2 EUR (Net) Index
2022 -36.82 -36.57
2021 28.71 18.49
2020 -2.64 -10.74
2019 36.23 28.52
2018 -5.30 -8.40
2017 20.82 12.55
2016 -7.05 -5.29
2015 23.13 18.14
2014 31.19 25.35
2013 16.75 10.79
2012 29.81 27.08
2011 -8.77 -10.42
2010 12.62 16.29
2009 36.28 35.93
2008 -53.46 -46.42
2007 -33.46 -29.07
2006 52.63 48.84
2005 37.60 27.44
2004 from 01/07/2004 20.37 21.16
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 5.00%
Jaarlijkse kosten 1.00%
Lopende kosten
(Per 30/06/2022)
1.01%
Performancevergoeding 10% of the 'Relevant Amount'
Hurdle rate FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index

Portefeuille

Grootste belangen (Vanaf 30/04/2023)
% van fonds
Segro 8.46
Vonovia 8.00
Land Securities Group 5.40
PSP Swiss Property 4.91
LEG Immobilien 4.66
Safestore 4.57
Gecina 4.46
Merlin Properties Socimi 4.16
VGP 3.78
UNITE Group 3.67

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 van 7; dat is een middelgroot-hoge risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds belegt in vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en in andere bedrijven of fondsen die actief zijn in vastgoedbeleggingen, wat gepaard gaat met hogere risico's dan bij directe belegging in vastgoed. Meer bepaald kunnen REIT's onderworpen zijn aan minder strikte regels en toezicht dan het Fonds zelf en kunnen ze een grotere volatiliteit vertonen dan hun onderliggende activa.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.