Voor financiële professionals in Nederland

Horizon Pan European Smaller Companies Fund

Een evenwichtige portefeuille die streeft naar aantrekkelijke waarderingen en hoge groeiverwachtingen

ISIN
LU0196034663

NAV
EUR 74.89
As of 20/03/2023

1-daagse verandering
EUR -1.47 (-1.93%)
Per 20/03/2023

Morningstar-rating
Per 28/02/2023

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat hoger ligt dan de MSCI Europe Small Cap Index, na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 75% van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde instrumenten van kleinere bedrijven uit om het even welke sector in de Europese Economische Ruimte (EER) of het Verenigd Koninkrijk, als dat land geen deel meer uitmaakt van de EER. De bedrijven zullen hun zetel hebben in de EER of het Verenigd Koninkrijk, als dat land geen deel meer uitmaakt van de EER.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven van om het even welke grootte, in om het even welke regio, en in contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI Europe Small Cap Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

PORTEFEUILLEBEHEER

Ollie Beckett

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1995. Bij ons sinds 2005.

Rory Stokes, CFA

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2001. Bij ons sinds 2013.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 28/02/2023
I2 EUR (Net) MSCI Europe Small Cap NR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
01/07/2004
I2 EUR (Net) 3.38 10.67 4.70 14.70 6.65 11.50 10.64
MSCI Europe Small Cap NR 2.75 10.41 -4.48 7.69 4.63 8.93 8.58
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 31/12/2022
I2 EUR (Net) MSCI Europe Small Cap NR
YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I2 EUR (Net) -14.46 -14.46 22.29 14.49 35.46 -22.55 26.63 6.38 23.99 0.69 38.91
MSCI Europe Small Cap NR -22.60 -22.60 22.93 7.32 28.65 -14.46 17.15 2.39 21.69 5.13 32.21

Index-beschrijving

N.v.t.

Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar I2 EUR (Net) Index
2022 -14.46 -22.60
2021 22.29 22.93
2020 14.49 7.32
2019 35.46 28.65
2018 -22.55 -14.46
2017 26.63 17.15
2016 6.38 2.39
2015 23.99 21.69
2014 0.69 5.13
2013 38.91 32.21
2012 27.38 23.96
2011 -21.53 -18.44
2010 40.44 25.66
2009 101.47 58.60
2008 -63.19 -51.12
2007 -5.54 -5.79
2006 38.62 32.75
2005 34.01 37.28
2004 from 01/07/2004 11.20 9.09
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 5.00%
Jaarlijkse kosten 1.00%
Lopende kosten
(Per 30/06/2022)
1.00%
Performancevergoeding 10% of the 'Relevant Amount'
Hurdle rate MSCI Europe Small Cap Index

Portefeuille

Grootste belangen (Vanaf 28/02/2023)
% van fonds
Van Lanschot Kempen 4.75
TKH Group 3.11
DFDS 2.66
Mersen 2.04
BFF Bank 1.94
u-blox 1.85
KSB 1.77
Criteo 1.62
Tate & Lyle 1.55
OSB Group 1.50

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 van 7; dat is een middelgroot-hoge risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.