Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn (5 jaar of meer).

Meer

Het Fonds belegt in obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief hoogrentende obligaties/obligaties onder beleggingskwaliteit, door activa gedekte en door hypotheek gedekte effecten en noodlijdende schulden, die zijn uitgegeven door overheden, bedrijven of om het even welk ander type emittent uit om het even welk land. Het Fonds kan tot 50% beleggen in total return swaps.
Indien er wordt belegd in activa in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds, zal het Fonds trachten deze activa terug af te dekken naar de basisvaluta om het risico van wisselkoersveranderingen te elimineren.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder eeuwiglopende obligaties, in converteerbare obligaties, voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's), bedrijfsaandelen, preferente aandelen, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. De Beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen en de spreiding tussen verschillende soorten obligaties te variëren.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

OVER DIT FONDS

  • Streeft naar het realiseren van rendement via een combinatie van inkomsten en vermogensaanwas
  • De portefeuille wordt actief beheerd en kan snel worden aangepast aan de heersende marktomstandigheden
  • Streeft ernaar het risico en de liquiditeit op een gewenst niveau te houden in lijn met het risicoprofiel van het fonds
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.