Voor financiële professionals in Nederland

Horizon Total Return Bond Fund

Een ‘go-anywhere’-obligatiefonds voor een veranderende wereld

ISIN
LU0756065834

NAV
EUR 94.09
As of 09/06/2023

1-daagse verandering
EUR 0.31 (0.33%)
Per 09/06/2023

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is inkomsten en kapitaalgroei te bieden, hoger dan het rendement op contanten, over een voortschrijdende periode van 3 jaar.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2,5% hoger ligt dan de kortetermijnrente in euro, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief hoogrentende obligaties/obligaties onder beleggingskwaliteit en noodlijdende schulden, van overheden, bedrijven of om het even welk ander type emittent uit om het even welk land. Het Fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in door activa gedekte en door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), waarvan tot 10% in hoogrentende effecten (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit, dus gelijk aan BB+ of lager). Het Fonds kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in Chinese binnenlandse obligaties die via Bond Connect worden verhandeld. Het fonds kan tot 50% van zijn nettovermogen beleggen in total return swaps.
Indien er wordt belegd in activa in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds, zal het Fonds trachten deze activa terug af te dekken naar de basisvaluta om het risico van wisselkoersveranderingen te elimineren.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's), perpetuele obligaties, contanten en geldmarktinstrumenten.
Het Fonds kan uitgebreid gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de kortetermijnrente in euro, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds. Voor aandelenklassen met valuta-afdekking wordt de rentevoet die overeenstemt met de betreffende valuta van de aandelenklasse gebruikt als basis voor de rendementsvergelijking. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om beleggingen voor het Fonds te kiezen en is niet gebonden aan een benchmark.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

OVER DIT FONDS

 • Een benchmarkonafhankelijk obligatiefonds dat zich richt op een positief totaalrendement door middel van een risicobeheerde benadering
 • Een gedisciplineerde benadering voor risicobudgettering om rendement te behalen uit gespreide bronnen met behoud van matige volatiliteit
 • Belegt in een breed scala vastrentende waarden en derivaten, waaronder staats- en bedrijfsobligaties, gedekt schuldpapier en asset-backed securities
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

Helen Anthony, CFA

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2010. Bij ons sinds 2010.

Jenna Barnard, CFA

Co-Head of Global Bonds | Portfolio Manager

Actief in de sector sinds 2001. Bij ons sinds 2002.

John Pattullo

Co-Head of Global Bonds | Portfolio Manager

Actief in de sector sinds 1993. Bij ons sinds 1997.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 31/05/2023
I2 EUR (Net) Euro Short-Term Rate
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
19/03/2018
I2 EUR (Net) -1.23 0.59 -6.08 -2.83 -0.85 - -1.12
Euro Short-Term Rate 0.26 1.07 1.31 0.05 -0.14 - -0.15
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
19/03/2018
I2 EUR (Gross) - -0.11 - -0.38
Euro Short-Term Rate + 2.50% - 2.36 - 2.35
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 31/03/2023
I2 EUR (Net) Euro Short-Term Rate
YTD 2022 2021 2020 2019 Prestatie aanvang
19/03/2018
I2 EUR (Net) 1.69 -12.29 -1.41 7.42 5.11 -3.99
Euro Short-Term Rate 0.56 -0.01 -0.57 -0.55 -0.41 -0.28
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 0.00%
Jaarlijkse kosten 0.75%
Lopende kosten
(Per 30/06/2022)
0.80%

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als lag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 van 7; dat is een lage risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen. Hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit) zijn speculatiever van aard en zijn gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. Met name de waarde van obligaties daalt doorgaans wanneer de rente stijgt (of naar verwachting zal stijgen). Dit risico wordt doorgaans groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging langer is.
 • Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
 • Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.
 • Het Fonds kan in binnenlandse obligaties beleggen via Bond Connect. Dit kan aanvullende risico's met zichmeebrengen, zoals transactie-, regelgevings-, liquiditeits- en vereffeningsrisico's.
 • Het fonds kan derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te helpen verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking (hogere schulden), die een beleggingsresultaat kan vergroten. De winsten of verliezen voor het fonds kunnen derhalve groter zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.