Voor financiële professionals in Nederland

US Short-Term Bond Fund

Een dynamisch kernfonds voor kortlopende obligaties met een geschiedenis in het generen van risicogecorrigeerd rendement en kapitaalbehoud

ISIN
IE0004858456

NAV
USD 11.47
As of 15/01/2021

1-Day Change
USD 0.00 (0.00%)
As of 15/01/2021

Morningstar Rating

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is een hoog niveau van inkomsten te bieden dat verenigbaar is met het doel om kapitaalverliezen op lange termijn te beperken.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 0,75% hoger ligt dan de Bloomberg Barclays 1-3 Year US Government/Credit Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in Amerikaanse obligaties met een korte en middellange looptijd, uitgegeven door overheden of bedrijven.
Het Fonds kan ook andere activa houden, waaronder andere soorten obligaties van om het even welke emittent, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Bloomberg Barclays 1-3 Year US Government/Credit Index, die in ruime mate representatief is voor de obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Profiteert van een bottom-up proces met fundamentele analyses en dynamische sectorallocatie om rendement te genereren door middel van individuele effectenselectie
 • Geïntegreerd, wereldwijd obligatie- en aandelenonderzoek om de beste risicogecorrigeerde kansen te vinden
 • Zelfontwikkeld systeem voor onderzoek en risicobeheer, Quantum Global, is geïntegreerd in het beleggingsproces
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Greg Wilensky, CFA

Head of U.S. Fixed Income

Industrie sinds 1993. Joined Firm in 2020.

Michael Keough

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 2006. Joined Firm in 2007.

Seth Meyer, CFA

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1998. Joined Firm in 2004.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 31/12/2020
A1m USD (Net) Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit TR
  
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A1m USD (Net) 4.43% 3.77% 0.61% 0.98% 1.13%
Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit TR 3.33% 4.03% 1.60% 0.84% 1.28%
 
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A1m USD (Gross) 5.39% 4.72% 1.57% 1.92% 2.18%
Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit TR + 0.75% 4.11% 4.81% 2.36% 1.60% 2.04%
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/12/2020
A1m USD (Net) Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit TR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A1m USD (Net) 0.35% 4.43% 4.43% 2.92% 2.17% 1.45% 2.77%
Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit TR 0.09% 3.33% 3.33% 2.98% 2.21% 1.59% 3.21%
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A1m USD (Gross) - 3.14% 2.63% 3.88%
Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit TR + 0.75% - 2.98% 2.36% 3.98%
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
A1m USD (Net) Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit TR
2016 2017 2018 2019 2020
A1m USD (Net) 1.13 0.98 0.61 3.77 4.43
Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit TR 1.28 0.84 1.60 4.03 3.33
 
2016 2017 2018 2019 2020
A1m USD (Gross) 2.18 1.92 1.57 4.72 5.39
Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit TR + 0.75% 2.04 1.60 2.36 4.81 4.11
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.50%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2020)
0.87%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/12/2020)
% VAN FONDS
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 07/15/22 5.07
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 06/15/22 4.64
United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 03/31/21 3.39
United States Treasury Note/Bond, 2.62%, 12/15/21 3.17
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 11/30/21 2.98
Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, 02/11/21 1.94
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 07/31/21 1.85
United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 04/30/25 1.69
United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 08/15/21 1.58
United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 04/15/23 1.51
Total 27.82

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Vervroegd aflosbare schuldeffecten, zoals door vermogen gedekte of door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS), geven emittenten het recht om kapitaal terug te betalen vóór de vervaldatum of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het fonds.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP