Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website Horizon US Sustainable Equity Fund - Janus Henderson Investors
Voor financiële professionals in Nederland

Horizon US Sustainable Equity Fund

Door ons te concentreren op bedrijven die een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving, streeft onze koolstofarme investeringsaanpak naar samengestelde groei en aantrekkelijke investeringsrendementen.

ISIN
LU2342243107

NAV
USD 11.56
As of 16/07/2024

1-daagse verandering
USD 0.07 (0.61%)
Per 16/07/2024

Overzicht

DE ESSENTIE VAN ONZE STRATEGIE

 • Een strategie gebaseerd op een 30-jarige geschiedenis van duurzame beleggingen en innovatief toonaangevend leiderschap
 • Een op overtuiging gebaseerde portefeuille van bedrijven die werden geselecteerd voor hun potentiële gecumuleerde groei en positieve impact op het milieu en de maatschappij
 • Engagement om klanten een hoge graad van betrokkenheid, transparantie en meetbaarheid te bieden

WAAR STAAN WE VOOR?

We zijn ervan overtuigd dat er een sterk verband bestaat tussen duurzame ontwikkeling, innovatie en gecumuleerde langetermijngroei.

Meer

Ons beleggingskader is erop gericht te beleggen in bedrijven met een positieve impact op milieu en maatschappij. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat we aan de juiste zijde van disruptie blijven, doordat we niet beleggen in ondernemingen die volgens ons betrokken zijn bij activiteiten die schadelijk zijn voor milieu of maatschappij.

We zijn ervan overtuigd dat deze benadering klanten een constant rendement zal bieden, gecumuleerde groei zal verschaffen in de toekomst en het neerwaartse risico zal helpen beperken.

Het richtsnoer voor onze beleggingsfilosofie is: Is de wereld een betere plaats dankzij dit bedrijf?”

Hamish Chamberlayne, CFA
Hoofd Global Sustainable Equity | Portfolio Manager

Investeringsoverwegingen

Venn-diagram Global Sustainable Equity Fund

Bedrijven worden geanalyseerd en geselecteerd aan de hand van een drievoudig kader, en er wordt nagegaan hoe bedrijven winst genereren en wat hun impact is op mensen en de planeet.

Minder

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar kapitaalgroei te bieden over een lange termijn (5 jaar of meer) door te beleggen in Amerikaanse bedrijven waarvan de producten en diensten volgens de beleggingsbeheerder bijdragen tot veranderingen die positief zijn voor het milieu of de maatschappij en daardoor een impact hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van Amerikaanse bedrijven, om het even welke grootte en uit om het even welke sector. Het Fonds zal beleggen in bedrijven waarvan de producten en diensten volgens de beleggingsbeheerder bijdragen tot veranderingen die positief zijn voor het milieu of de maatschappij en daardoor een impact hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie. Het Fonds zal beleggingen vermijden in bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder een negatieve impact kunnen hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de S&P 500 Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze een nuttige vergelijkingsbasis kan zijn om de resultaten van het Fonds te beoordelen. De Beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

PORTEFEUILLEBEHEER

Hamish Chamberlayne, CFA

Hoofd wereldwijde duurzame aandelen | Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2003. Bij ons sinds 2007.

Aaron Scully, CFA

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1998. Bij ons sinds 2001.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 30/06/2024
IU2 USD (Net) S&P 500 NR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
03/08/2021
IU2 USD (Net) 2.37 15.31 22.22 - - - 4.04
S&P 500 NR 3.55 15.05 24.00 - - - 8.71
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 30/06/2024
IU2 USD (Net) S&P 500 NR
YTD 2023 2022 Prestatie aanvang
03/08/2021
IU2 USD (Net) 15.31 24.90 -27.20 7.00
S&P 500 NR 15.05 25.67 -18.51 8.20
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 5.00%
Jaarlijkse kosten 0.75%
Lopende kosten
(Per 30-06-2023)
0.86%

Portefeuille

Grootste belangen (Vanaf 30/06/2024)
% van fonds
NVIDIA 8.90
Microsoft 8.36
Westinghouse Air Brake Technologies 5.21
Progressive 4.33
Xylem 3.81
T-Mobile US 3.60
Lam Research 3.53
ICON 3.36
Encompass Health 2.88
nVent Electric 2.87

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 van 7; dat is een middelgroot-hoge risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.