Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website Horizon Global High Yield Bond Fund - Janus Henderson Investors
Voor financiële professionals in Nederland

Horizon Global High Yield Bond Fund

Een fonds dat toegang heeft tot het totale rendementspotentieel van hoogrentende obligaties via een portefeuille die gespreid is over emittenten, sectoren en geografische regio’s.

ISIN
LU0978624350

NAV
USD 166.54
As of 21/05/2024

1-daagse verandering
USD 0.18 (0.11%)
Per 21/05/2024

Totale Morningstar Rating

As of 30/04/2024

Overzicht

Kwartaalupdate

Het beleggingsteam bespreekt het kwartaal.

(Opmerking: Opgenomen in april 2024)

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is inkomsten te bieden, met de mogelijkheid van kapitaalgroei op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,75% hoger ligt dan de ICE BofA Global High Yield Constrained Index (100% Hedged), vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in hoogrentende bedrijfsobligaties (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit, dus gelijk aan BB+ of lager) uit om het even welk land. Het fonds kan tot 20% van zijn nettoactiva beleggen in total return swaps, en kan beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's); en/of door activa gedekte effecten en door hypotheek gedekte effecten.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in andere soorten obligaties (inclusief perpetuele obligaties) van om het even welke emittent, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de ICE BofA Global High Yield Constrained Index (100% Hedged), die in ruime mate representatief is voor de obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De Beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

OVER DIT FONDS

 • Het fonds wordt medebeheerd vanuit de VS en Europa en profiteert van een mondiaal perspectief met lokale inzichten
 • Het onderzoek is gericht op het identificeren van positieve katalysatoren en het verbeteren van de balans om rendement te helpen behalen en faillissementen of ratingverlagingen te vermijden
 • De wereldwijde benadering biedt toegang tot uiteenlopende economieën en bedrijven in verschillende stadia van de bedrijfscyclus
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

Tom Ross, CFA

Wereldwijd hoofd hoogrentende beleggingen | Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2002. Bij ons sinds 2002.

Brent Olson

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1997. Bij ons sinds 2017.

Tim Winstone, CFA

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2003. Bij ons sinds 2015.

Seth Meyer, CFA

Global Head of Client Portfolio Management | Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1998. Bij ons sinds 2004.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 30/04/2024
I2 USD (Net) ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hdg
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
19/11/2013
I2 USD (Net) -0.33 2.31 10.57 -0.87 2.72 4.39 4.86
ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hdg -0.71 1.32 10.03 0.88 3.31 4.28 4.55
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
19/11/2013
I2 USD (Gross) - 3.51 5.24 5.71
ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hdg + 1.75% - 5.12 6.10 6.38
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 31/03/2024
I2 USD (Net) ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hdg
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 USD (Net) 2.65 11.58 -14.26 0.85 6.64 18.46 -1.86 8.83 14.84 1.32 4.20
ICE BofA Global High Yield Constrained USD Hdg 2.05 12.97 -11.38 3.04 6.48 14.54 -1.90 7.99 16.21 -2.03 2.53
Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar I2 USD (Net) Index
2023 11.58 12.97
2022 -14.26 -11.38
2021 0.85 3.04
2020 6.64 6.48
2019 18.46 14.54
2018 -1.86 -1.90
2017 8.83 7.99
2016 14.84 16.21
2015 1.32 -2.03
2014 4.20 2.53
2013 from 19/11/2013 1.68 0.98
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 0.00%
Jaarlijkse kosten 0.75%
Lopende kosten
(Per 30-06-2023)
0.75%

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als een middelgroot-lage, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 van 7; dat is een middelgroot-lage risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen. Hoogrentende obligaties (onder beleggingskwaliteit) zijn speculatiever van aard en zijn gevoeliger voor ongunstige veranderingen in de marktomstandigheden.
 • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
 • Sommige obligaties (op verzoek aflosbare obligaties) geven hun emittenten het recht om kapitaal vervroegd terug te betalen of om de looptijd te verlengen. Emittenten kunnen deze rechten uitoefenen wanneer dit voor hen gunstig is en dit kan invloed hebben op de waarde van het Fonds.
 • Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • CoCo's (Voorwaardelijk converteerbare obligaties) kunnen sterk in waarde dalen wanneer de financiële gezondheid van een emittent verzwakt en een vooraf bepaalde 'triggergebeurtenis' ertoe leidt dat de obligaties worden omgezet in aandelen van de emittent of gedeeltelijk of volledig worden afgeschreven.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Naast de inkomsten kan deze aandelenklasse gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en oorspronkelijk belegd kapitaal uitkeren. Kosten, vergoedingen en uitgaven worden ook afgetrokken van het kapitaal. Beide factoren kunnen leiden tot kapitaalerosie en een kleiner potentieel voor kapitaalgroei. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat uitkeringen van deze aard behandeld kunnen worden (en belastbaar kunnen zijn) als inkomsten afhankelijk van hun plaatselijke belastingwetten.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.